kế hoạch tổ chức sự kiện color me run (CMR)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kế hoạch tổ chức sự kiện color me run (CMR) by Mind Map: kế hoạch tổ chức sự kiện color me run (CMR)

1. 1. xác định loại event của color me run

2. 2. xác định mục tiêu tổ chức của color me run

2.1. mục đích tổ chức

2.2. thời gian, địa điểm

2.3. lợi nhuận dự tính thu được

3. kế hoạch tổ chức CMR (time line rõ ràng )

3.1. ý tưởng tổ chức ( những mới lạ của năm nay)

3.2. concept muốn hướng đến

3.3. thời gian địa điểm

3.4. chi phí

3.4.1. chi phí địa điểm

3.4.2. chi phí set up

3.4.2.1. list danh sách vật dụng kèm chi phí

3.4.3. chi phí truyền thông

3.4.4. chi phí nhân sự

3.4.5. chi phí hậu cần

3.5. rủi ro và cách giải quyết

3.6. bảng phân công nhân sự

3.6.1. hậu cần

3.6.1.1. bán vé

3.6.1.2. bán nước

3.6.1.3. set up sân khấu

3.6.1.4. dọn dẹp

3.6.2. đối ngoại

3.6.2.1. kêu gọi tài trợ

3.6.2.2. liên kết đơn vị bảo trợ

3.6.2.3. xin các giấy tờ cần thiết

3.6.3. truyền thông- marketing

3.6.3.1. design

3.6.3.2. content

3.6.3.3. digial

3.6.3.4. thư mời...

3.6.3.5. khách mời- khách VIP

3.6.4. quản lý

3.6.4.1. nắm danh sách nhân sự, chia công việc

3.6.4.2. kịch bản chương trình

3.6.4.2.1. kịch bản chi tiết ngày tổ chức

4. tổng kết đánh giá chương trình