Đảng và nhà nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đảng và nhà nước by Mind Map: Đảng và nhà nước

1. Xây dựng Đảng

1.1. Đi lên chủ nghĩa XH

1.2. Bình đẳng, công bằng, đoàn kết

1.3. Mục tiêu

1.3.1. Hòa hợp xã hội

1.3.2. Kinh tế công bằng xã hội

2. Cương lĩnh XD đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH

2.1. Nhấn mạnh tinh thần yêu nước

2.2. Giá trị, thuận lợi cơ bản VN

2.2.1. Có lòng yêu nước nồng nàn

2.2.2. Truyền thống đoàn kết nhân ái

3. Văn kiện Đại hội XII yêu cầu

3.1. Yêu cầu

3.1.1. Kết hợp hài hòa lợi ích

3.1.2. Phát huy nhân tố con người

3.1.3. Phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc

3.1.4. Nhận thức đúng, xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực

3.1.5. Phát huy dân chủ, tinh thần đại đoàn kết

3.1.6. Vai trò của KH-CN

3.2. Khẳng định tinh thần yêu nước

3.2.1. Nd quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ khối đại đoàn kết

3.2.2. Đề cao tinh thần dân tộc

3.2.3. Nhân nghĩa, khoan dung

3.2.3.1. Đoàn kết mọi người trong và ngoài nước

3.2.3.2. Tăng cường quan hệ giữa dân với Đảng, Nhà nước

4. Phương án phát huy tinh thần yêu nước

4.1. Xd, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân

4.2. Đảm bảo lợi ích chính đáng cảu nhân dân

4.3. Có những chế tài nghiêm trị những hành vi hại nước, hại dân

4.4. Bảo đảm đường lối, chính sách về phát triển đất nước

4.5. Tạo điều kiện để bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc