องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. มาตรฐานการเรียนรู้

1.1. มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

2.4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร

3. สาระสำคัญ

3.1. ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4.1. นักเรียนบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารได้

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

5.1. 1. ใบความรู้เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 2. แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

6. สาระการเรียนรู้

6.1. ระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบที่สำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

7.1. 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกว่า ฮาร์ดแวร์ คืออะไร ซอฟต์แวร์ คืออะไร 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 3. ครูแจกแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำแบบฝึกหัด

8. การวัดผลประเมินผล

8.1. 1. วิธีการวัด - ตรวจแบบฝึกหัด

8.2. 2. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป