Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. Unang Digmaang Pandaigdig

1.1. Sanhi

1.1.1. Nasyonalismo

1.1.1.1. Pagmamahal

1.1.2. Imperyalismo

1.1.2.1. Panghihimasok

1.1.3. Militarismo

1.1.3.1. Pagpapalakas

1.1.4. Pagbuo ng mga Alyansa

1.1.4.1. Hinala

1.2. Digmaan

1.2.1. Kanluran

1.2.1.1. Pinakamainit

1.2.2. Silangan

1.2.2.1. Tannenberg

1.2.3. Balkan

1.2.3.1. Neutral

1.2.4. Karagatan

1.2.4.1. Nagkasubukan

1.3. Bunga

1.3.1. Namatay

1.3.1.1. Nasugatan

1.3.2. Nagkahiwalay

1.3.2.1. Austria at Hungary

1.3.3. Malaya

1.3.3.1. Latvia, Estoña, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia, Albania

1.3.4. Nagwakas

1.3.4.1. Germany

1.3.4.1.1. Honenzollern

1.3.4.2. Austria-Hungary

1.3.4.2.1. Hapsburg

1.3.4.3. Russia

1.3.4.3.1. Romanov

1.3.4.4. Turkey

1.3.4.4.1. Otomman

1.3.5. Nabigo

1.3.5.1. Pangmatagalang Kapayapaan

1.3.6. Pahiya

1.3.6.1. Germany

1.3.7. Versailles

1.3.7.1. Kasunduan

1.4. 14 Points

1.4.1. Ipaalam

1.4.2. Kalayaan

1.4.2.1. Karagatan

1.4.2.2. Belgium

1.4.2.3. Turkey

1.4.2.4. Poland

1.4.2.5. Russia

1.4.3. Pagtanggal

1.4.4. Pagbawas

1.4.5. Pagiwas

1.4.6. Pagbalik

1.4.6.1. Alsace-Lorraine

1.4.7. Hangganan

1.4.7.1. Italy

1.4.8. Determinasyon

1.4.8.1. Austrian-Hungarian

1.4.9. Pagsarili

1.4.9.1. Balkan

1.4.10. Pagtatag

1.4.10.1. League of Nation

2. Ikalawang Digmaang Pandaigdig

2.1. Sanhi

2.1.1. Pag-agaw

2.1.1.1. Japan

2.1.1.1.1. Manchuria

2.1.2. Pag-alis

2.1.2.1. Germany

2.1.2.1.1. Liga ng mga Bansa

2.1.3. Pagsakop

2.1.3.1. Italy

2.1.3.1.1. Ethiopia

2.1.4. Digmaan

2.1.4.1. Sibil

2.1.4.1.1. Spain

2.1.5. Anschluss

2.1.5.1. Austria

2.1.5.1.1. Germany

2.1.6. Paglusob

2.1.6.1. Czechoslvakia

2.1.6.1.1. 1938

2.1.7. Paglusob

2.1.7.1. Germany

2.1.7.1.1. Poland

2.2. Pagsiklab

2.2.1. Hitler

2.2.1.1. 1939

2.3. Digmaan sa Europe

2.3.1. Maginot Line

2.3.1.1. Belhika

2.3.1.2. Holland

2.3.1.3. Luxemburg

2.4. United States at Digmaan

2.4.1. Lend-Lease

2.4.1.1. United States

2.4.1.1.1. Roosevelt

2.5. Digmaan sa Pasipiko

2.5.1. Hideki Tojo

2.6. Pagwawakas

2.6.1. 1943

2.6.1.1. 1945

2.6.1.1.1. Allied Powers

2.6.1.2. 1944

2.7. Pagbagsak

2.7.1. Germany

2.7.1.1. 1944

2.7.1.1.1. V-E Day

2.8. Tagumpay sa Pasipiko

2.8.1. 1944

2.8.1.1. MacArthur

2.8.1.2. Kalayaan ng Pilipinas

2.9. Bunga

2.9.1. Namatay

2.9.2. 60 bansa

2.9.3. Pagkawasak

2.9.3.1. Agrikultura, etc

2.9.4. Bumagsak

2.9.4.1. Nazi

2.9.4.1.1. Pasismo

2.9.5. Command Responsibility

2.9.6. Malaya

2.9.6.1. Germany

2.9.6.1.1. East

2.9.6.1.2. West

2.9.6.2. Pilipinas

2.9.6.3. Indonesia

2.9.6.4. Malaysia

2.9.6.5. Ceylon

2.9.6.6. India

2.9.6.7. Pakistan

2.9.6.8. Israel

2.9.6.9. Iran

2.9.6.10. Iraq