PLA DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLA DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL by Mind Map: PLA DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

1. OBJECTIUS

1.1. Ajudar a la comprensió del funcionament del mercat, de les necessitats i comportament del consumidor.

1.2. L’entorn de l’empresa, el qual permetrà identificar les variables que incideixen en els seus resultats.

1.3. Trobar problemes en alguna de les polítiques del MK mix.

1.4. Identificar a la competència.

1.5. Identificar les oportunitats de negoci.

1.6. Ajudar a avaluar a les decisions de MK – mix.

2. CARACTERÍSTIQUES

2.1. a.- Sistemàtica

2.1.1. 1. Problema del MK (Identificar) 2. Estudi de MK (Qualitativa i Quantitativa) 3. Recollir informació amb tècniques (enquestes, focus Group) 4. Recollida de dades 5. Anàlisis i avaluació de dades 6. Conclusió i decisió final

2.2. b.- Objectiva

2.3. c.- Fiable

2.4. d.- Oportuna

2.5. e.- Rellevants

3. EL BRIEFING I EL CONTRABRIEFING

3.1. EL BRIEFING

3.1.1. Document que porta el client a l’equip d’investigadors on s’explica tota la problemàtica que té l’empresa i els objectius que es pretén plantejar.

3.1.1.1. Característiques:

3.1.1.1.1. - No és un contracte. - Pot ser oral/escrit. - Ha de ser complert i sense ambigüitats i omissió de dades.

3.1.1.2. Funcions:

3.1.1.2.1. - Mètode de treball que permet transformar creativament les dades recollides al Brief en una estratègia de comunicació. - Dóna instruccions a tot l’equip de treball com fer les “coses”. - Instrument persuasiu per defensar el seu treball davant de l’empresa client. - Té bases i raonaments.

3.2. EL CONTRABRIEFING

3.2.1. Document que dóna resposta al Briefing i que és elaborat per l’equip d’investigadors.

3.2.1.1. Característiques:

3.2.1.1.1. - Estructurat i que doni respostes als problemes i objectius que s’han plantejat i presentat el briefing.

3.2.1.1.2. - És molt variat i depèn del tipus d’informe o estudi que s’investiga i desenvolupa.

3.2.1.1.3. - Ha de tenir com a mínim:

4. LA INV COMERCIAL ÉS:

4.1. Segons MK:

4.1.1. Una eina del MK, que mitjançant un procés objectiu i sistemàtic podem obtenir i tractar informació rellevant a partir de tècniques.

4.2. Segons l’AMA:

4.2.1. Conjunt d’accions relacionades amb la recollida, tractament i anàlisi de dades relatives a les polítiques del MK-Mix.

4.3. Té la Finalitat de: Recollir, tractar i analitzar la informació rellevant per a comprendre la complexitat de l’entorn.

4.3.1. - Conèixer el comportament dels consumidors - Contribuir a la presa de decisions en l’àmbit del màrqueting.

5. PER QUÈ ES FA?

5.1. • Analitzar el mercat

5.1.1. a. Tipus de mercat b. Segmentació de mercats c. Estratègies de mercats d. Comportament del consumidor

5.2. • Analitzar la competència

5.3. • Analitzar els canals de distribució

5.4. • Analitzar el preu

5.5. • Analitzar el producte

5.6. • Analitzar la comunicació

6. PROCÉS METODOLÒGIC

6.1. Fase 1.- Plantejament de la investigació

6.1.1. 1. Formulació del problema

6.1.1.1. Definir amb exactitud quin/s és/són el/problemes que desitja investigar: 1. S’ha de descobrir (si cal) quin és el problema. 2. Descriure el problema

6.1.2. 2. Formulació dels objectius

6.1.2.1. Objectiu = una breu descripció o una frase sobre el propòsit de la investigació. Serà la guia de tot el procés posterior.

6.1.2.1.1. Objectius general:

6.1.2.1.2. Objectius operatius/específics:

6.1.2.1.3. Objectius primaris:

6.1.2.1.4. Objectius secundaris:

6.1.3. Metodologia que s’aplicarà en el procés de la investigació

6.1.3.1. Segons tècnica utilitzada

6.1.3.1.1. Quantitatives

6.1.3.1.2. Qualitatives

6.1.3.2. Segons la finalitat

6.1.3.2.1. Exploratòries

6.1.3.2.2. Concloents

6.2. Fase 2.- Recerca i obtenció de la informació

6.2.1. 1) Determinar la informació necessària per resoldre el problema.

6.2.2. 2) Determinar el mètode d'obtenció de la informació.

6.2.3. 3) Dissenyar el qüestionari.

6.2.4. 4) Disseny del pla de mostreig

6.3. Fase 3.- Realització del treball de camp i anàlisis de la informació

6.3.1. Implica la recollida de la informació amb el qüestionari o el instrument formal o suport dissenyat per recollir la informació primària.

6.3.1.1. 1) Planificació 2) Preparació dels entrevistadors 3) Realització

6.4. Fase 4.- Obtenció i presentació dels resultats i conclusions

6.4.1. 1) Tabulació:

6.4.1.1. Exploració inicial de les dades obtingudes, oferint els resultats bàsics, s’ha de fer el recompte i la disposició ordenada i resumida de les dades en brut.

6.4.2. 2) Anàlisi:

6.4.2.1. Arribar a conclusions sobre el comportament de les variables. L’anàlisi pot ser: Descriptiu o Inferencial.