9.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
9.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศ by Mind Map: 9.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. ด้านการวิจัย

1.1. e-journal

2. ด้านการบริหารจัดการ : คน-เงิน-ของ

2.1. e-meeting

2.2. PI-Datacenter : ศูนย์ข้อมูลกลาง

2.3. SFS : ยุทธศาสตร์และกำกับงบประมณ

2.4. EIS : ระบบรายงานผู้บริหาร

2.5. e-saraban : สารบรรณอิเลคทรอนิกส์

2.6. HRP HRD HRM : ระบบบุคลากร

2.7. ระบบบัญชีสามมิติ

2.8. ระบบ e-payment

3. ด้านบริหารและบริการการศึกษา

3.1. ด้านการเรียนการสอน

3.1.1. e-learning

3.1.2. education on demand : MOOC

3.1.3. Web TV

3.1.4. e-coursware

3.1.5. AI ในการเรียนการสอน

3.2. ด้านบริการการศึกษา

3.2.1. CheQA

3.2.2. ระบบ Admission

3.2.3. ระบบอุดหนุนการศึกษา

3.2.4. ระบบทะเบียนและประมวลผล

3.2.5. ระบบศิษย์เก่า

3.2.6. ระบบกิจการนักศึกษา

4. ด้านบริการวิชาการ

4.1. e-Library

4.2. e-Training

4.3. Knowledge constructure : การสร้างองค์ความรู้

4.4. ระบบบริการวิชาการ

5. ด้านบริการสุขภาพ

5.1. สารสนเทศผู้รับบริการ

5.2. Internet mobile Application

5.3. ระบบนัดหมาย

6. ระดับความสำเร็จ

6.1. 1.มีระบบสารสนเทศทั้ง 5ด้าน

6.2. 2.มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

6.3. 3.มีการใช้งานและปรมวลผลใน EIS

6.4. 4.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ EIS

6.5. 5.รายงานผลการประเมินวางแผนปรับปรุงในปีถัดไป