Геронтопсихологія як наука

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геронтопсихологія як наука by Mind Map: Геронтопсихологія як наука

1. Література

1.1. Основна

1.2. Додаткова

2. Мета: предмет геронтопсихології та її відмінність від інших наук; вказати на методи дослідження в геронтопсихології та особливості їхнього застосування; встановити відмінність між поглядами різних науковців на проблему старіння

3. Завдання

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Геронтопсихологія – геронтологія – вікова психологія: спільне та відмінне»

3.2. Розробити макет анкети з вивчення поглядів літніх осіб щодо особливостей їхньої соціальної активності. Дотримуйтесь усіх вимог до структури анкети. Вона має містити мінімум 10 змістовних питань різного типу.

4. Предмет геронтопсихології

4.1. Предмет та цілі геронтопсихології

4.2. Засновники науки про старість і старіння

4.3. Зв’язок геронтопсихології з іншими науками

5. Методи геронтопсихології

5.1. Види досліджень, які застосовуються в геронтопсихології

5.2. Лонгітюдний метод у геронтопсихологічному дослідженні

6. Розвиток геронтопсихології як науки

6.1. Етапи розвитку науки про старість і старіння

6.2. Інститут геронтології НАМН України

7. Теорії старіння та старості

7.1. Біологічні теорії

7.2. Соціологічні теорії

7.3. Психологічні теорії