Геронтопсихологія як наука

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геронтопсихологія як наука by Mind Map: Геронтопсихологія як наука

1. Література

1.1. Основна

1.2. Додаткова

2. Предмет геронтопсихології

2.1. Предмет та цілі геронтопсихології

2.2. Засновники науки про старість і старіння

2.3. Зв’язок геронтопсихології з іншими науками

3. Методи геронтопсихології

3.1. Види досліджень, які застосовуються в геронтопсихології

3.2. Лонгітюдний метод у геронтопсихологічному дослідженні

4. Розвиток геронтопсихології як науки

4.1. Етапи розвитку науки про старість і старіння

4.2. Інститут геронтології НАМН України

5. Теорії старіння та старості

5.1. Біологічні теорії

5.2. Соціологічні теорії

5.3. Психологічні теорії

6. Мета: предмет геронтопсихології та її відмінність від інших наук; вказати на методи дослідження в геронтопсихології та особливості їхнього застосування; встановити відмінність між поглядами різних науковців на проблему старіння

7. Завдання

7.1. Скласти структурно-логічну схему «Геронтопсихологія – геронтологія – вікова психологія: спільне та відмінне»

7.2. Розробити макет анкети з вивчення поглядів літніх осіб щодо особливостей їхньої соціальної активності. Дотримуйтесь усіх вимог до структури анкети. Вона має містити мінімум 10 змістовних питань різного типу.