ประเภทของศิลปะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของศิลปะ by Mind Map: ประเภทของศิลปะ

1. วิจิตรศิลป์ (ศิลปะบริสุทธิ์) Fine Art เป็นศิลปะที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ มุ่งเน้น "ความสวยงาม" มากกว่า "ประโยชน์ใช้สอย" แบ่งออกเป็น 6 แขนง ดังนี้

1.1. จิตรกรรม (Painting) เป็นศิลปะที่ใช้การขีดเขียน การวาด การระบายสีในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยงานจิตรกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.1.1. การวาดเส้น (Drawing)

1.1.2. การระบายสี (Painting)

1.2. ประติมากรรม (Sculpture) เป็นศิลปะรูปทรง 3 มิติ ที่มองเห็นได้รอบด้านและสัมผัสได้

1.2.1. การสร้างสรรค์งานประติมากรรมทำได้ 4 วิธี

1.2.1.1. การปั้น (Casting)

1.2.1.2. การแกะสลัก (Carving)

1.2.1.3. การหล่อ (Molding)

1.2.1.4. การประกอบขึ้นรูป (Construction)

1.2.2. ประเภทของงานประติมากรรม

1.2.2.1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ ( Bas Relief ) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลัง รองรับ มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว

1.2.2.2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับแบบ นูนต่ำ แต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ทำให้เห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจน และ และเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับแบบนูนต่ำ

1.2.2.3. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นได้รอบด้านหรือ ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไป

1.2.3. ประติมากรรม VS ปฏิมากรรม

1.2.3.1. "ประติมากรรม" คือ งานปั้นที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายถึงเรื่องพุทธศาสนา

1.2.3.2. "ปฏิมากรรม" คือ งานปั้นที่มีจุดมุ่งหมายถึงเรื่องศาสนา เช่น พระพุทธรูป

1.3. สถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นศิลปะการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยแบ่งประเภทของสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.3.1. สถาปัตยกรรมเปิด (Open Architecture) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

1.3.2. สถาปัตยกรรมปิด (Closing Architecture) เป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อถือต่าง ๆ จึงไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่

1.4. วรรณกรรม (Literature) เป็นภาษาศิลป์ที่สร้างจินตนาการ ให้อารมณ์ ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน โดยจะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ

1.4.1. วรรณกรรมลายลักษณ์ (วรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ)

1.4.2. วรรณกรรมมุขปาฐะ (วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้จดบันทึก)

1.5. ดนตรี และนาฏศิลป์

1.5.1. ดนตรี (Music) คือ เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง

1.5.2. นาฏศิลป์ คือ ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี เช่น ฟ้อน รำ ระบำ โขน

1.6. ภาพพิมพ์ (Graphic Art) เป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์ กดให้ติดเป็นภาพ บนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ

1.6.1. กระบวนการหลัก 4 ประการ ของวิธีการทำภาพพิมพ์ คือ

1.6.1.1. แม่พิมพ์ผิวนูน ( Relief Process)

1.6.1.2. แม่พิมพ์ร่องลึก ( Intaglio Process)

1.6.1.3. แม่พิมพ์ผิวราบ ( Planographic Process )

1.6.1.4. แม่พิมพ์ฉลุ ( Stencil Process )

2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) เป็นศิลปะที่ตอบสนองทางด้านร่างกาย มุ่งเน้น "ประโยชน์ใช้สอย" มากกว่า "ความสวยงาม" แบ่งออกเป็น 5 แขนง ดังนี้

2.1. พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ

2.1.1. โลโก้ คือ ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมาย หรืออักษรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสินค้า องค์กร หรือหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้จดจำได้ง่าย.

2.1.2. ตรา คือ เครื่องหมายที่มีลวดลายและทําเป็นรูปต่าง ๆ สําหรับประทับเป็นสําคัญ (กําหนดไว้ จดจําไว้)

2.1.3. แบรนด์ คือ สัญลักษณ์ รูปแบบ ดีไซน์ หรือ การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบุสินค้าหรือบริการนั้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

2.2. มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) หมายถึง ศิลปะ การออกแบบ และงานศิลปะทุกประเภทยกเว้นวิจิตรศิลป์ (Fine Art) โดยออกแบบดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการประหยัดในการผลิตอันเป็นคุณสมบัติในแง่การใช้สอย (Functiom Design)

2.3. อุตสาหกรรมศิลป์ ( industrial art ) เป็นผลงานที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสังคม เป็นงานที่ผลิตจำนวนมากๆโดยใช้เครื่องจักรเป็นตัวผลิตที่สำคัญ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสังคม

2.4. หัตถศิลป์ คือ งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรม โดยใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่ มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานช่าง ๑๐ หมู่ของไทย

2.4.1. งานช่าง ๑๐ หมู่ของไทย ได้แก่

2.4.1.1. ช่างแกะ

2.4.1.2. ช่างกลึง

2.4.1.3. ช่างหุ่น

2.4.1.4. ช่างบุ

2.4.1.5. ช่างหล่อ

2.4.1.6. ช่างปั้น

2.4.1.7. ช่างปูน

2.4.1.8. ช่างรัก

2.4.1.9. หมู่ช่างเขียน

2.5. การออกแบบ (Design) การสร้างสรรค์ผลงานในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ให้เกิดความสวยงาม และ ถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน