NJEHSIMET NE KIMI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NJEHSIMET NE KIMI by Mind Map: NJEHSIMET NE KIMI

1. Masa atomike e lrahasuar e nje atomi eshte e krahasueshme me nje shkalle ,ku atomi i karbonit -12 e ka masen saktesisht 12 njesi.

2. Masa molekulare e krahasuar njehsohet si shuma e masave atomike te krahasuara te atomeve qe gjenden ne formulen e molekules.

3. Nese kemi informacion te mjaftueshem mund te njehsojme masen e produktit duke perdorur perpjestime te thjeshta.

4. Nje mol substance permban 6 • 1023 atome ,molekula ose jone.

5. Konstantja e Avogadros shpreh numrin e atomeve , e molekulave apo joneve qe gjenden ne nje mol substance.

6. Ekuacionet kimike dhe masat e krahasuara te formulave perdoren per te njehsuar masen e produktit te perftuar nga nje sasi e dhene reaktanti.

7. Reaktanti kufizues eshte ai qe eshte me pakice.

8. Reaktantin kufizues mund ta percaktojme duke njehsuar numrin e moleve per secilin reaktant ,duke pasur parasysh edhe stekiometrine e barazimit kimik.

9. Per te njehsuar sasine e produktit qe perftohet nga nje sasi e caktuar reaktanti,perdorim masen e krahasuar te formules dhe barazimin kimik.

10. Perqindja ne mase e nje elementi ne nje perberje mund te njehsohet duke perdorur masen atomike te krahasuar dhe masen e krahasuar te formules.

11. Kur ne reaksione marrin pjese gazet ,gjate njehsimit te masave vepruese ,perdoret vellimi molar I gazit.

12. Ne nje reaksion kimik ,rendimenti ne perqindje njehsohet nga raporti I rezultatit praktik dhe I rezultatit teorik.

13. Rendimenti teorik njehsohet duke perdorur masen atomike te krahasuar dhe stekiometrine e reaksionit.

14. Perqindja e pastertise jepet nga raporti : (masa e produktit te paster)/(masen e produktit te papaster) ∙100

15. Formula empirike tregon raporin me te vogel te atomeve ne nje perberje.

16. Formula empirike gjendet duke perdorur masen e elementeve qe gjenden ne perberje dhe masen e tyre atomike te krahasuar.

17. Formula molekulare tregon numrin e vertete te atomeve qe gjenden ne molekulen e perberjes.

18. Perqendrimi I tretesires njehsohet si numri I moleve te tretura ne 1 dm3.

19. Masa e substances se tretur ne nje tretesire njehsohet nese njihet perqendrimi ,vellimi I tretesires dhe masa e krahasuar e formules.

20. Titullimi perdoret per te njehsuar perqendrimin e nje tretesire te panjohur.