ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ความหมาของระบบสารสนเทศ

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2.1. ฮาร์ดแวร์

2.2. ซอฟต์แวร์

2.3. ข้อมูล

2.4. กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน

2.5. บุคลากร

3. ประเภทขอระบบสารสนเทศ

3.1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

3.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

3.4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

3.5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

3.7. ปัญญาประดิษฐ์

3.8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

4. การใช้สารสนเทศของผู้บริหารระดับต่างๆ

4.1. ผู้บริหารระดับสูง

4.2. ผู้บริหารระดับกลาง

4.3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติ

4.4. หน่วยปฏิบัติงาน

5. องค์กรและระบบสารสนเทศ

5.1. วัตถุประสงค์

5.2. โครงสร้าง

5.3. กระบวนการปฏิบัติงาน

5.4. บุคคล

6. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

6.1. เชื่อถือได้

6.2. เข้าใจง่าย

6.3. ทันต่อเวลา

6.4. คุ้มราคา

6.5. ตรวจสอบได้

6.6. ยืดหยุ่น

6.7. สอดคล้องกับความต้องการ

6.8. สะดวกในการเข้าถึง

6.9. ปลอดภัย