SOCJOLOGIA - Kultura w naukach społecznych

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOCJOLOGIA - Kultura w naukach społecznych by Mind Map: SOCJOLOGIA - Kultura w naukach społecznych

1. 2. Treść kultury

1.1. Wzory zachowań, myślenia, reagowania: idealne i realne

1.1.1. Idealne to takie, które definiuje kultura jako oczekiwane.

1.1.2. Realne to widoczne regularności określonych zachowań.

1.2. Wartości: uznawane, odczuwane i realizowane

1.2.1. Wartości to dowolny przedmiot materialne lub idealne w stosunku do którego jednostki i zbiorowości przyjmują postawę szacunku.

1.2.1.1. Uznawane, czyli takie o których człowiek wie, że powinny być dla niego cenne, ponieważ mają wartość kulturową.

1.2.1.2. Odczuwane, czyli takie, które są dopasowane do człowieka, stają się częścią jego osobowości.

1.2.1.3. Realizowane, czyli wszystkie wartości, które realizujemy w praktyce dnia codziennego.

1.3. Normy

1.3.1. Są to prawidłowości i reguły według których żyje grupa.

1.4. Sankcje: formalne i nieformalne

1.4.1. To zarówno kary jak i nagrody. Każda zbiorowość ma własny system kar i nagród za pomocą którego utrzymuje ład i porządek społeczny.

2. 1. Kultura jako wyróżnik człowieka

2.1. Kultura i protokultura

2.1.1. Kultura to międzyosobniczy przekaz poza genetyczny

2.1.2. Protokultura - określamy nią umiejętność tworzenia kultury, która jest również przynależna innym istotom żywym, ale będzie to kultura niewpełni rozwinięta.

2.2. Charakterystyka kultury jako atrybutu człowieka

2.2.1. Kultura obejmuje całość życia człowieka. Oznacza to, że sposób realizacji wszystkich naszych potrzeb wyznacza kultura.

2.2.2. Pojęcie kultury nie ma charakteru wartościującego. Oznacza to, że kulturą jest nie tylko to co dobre i szlachetne, ale wszystko co jest dziełem człowieka.

2.2.3. Kultura jest wytworem zbiorowym, a nie indywidualnym.

3. 3. Etnocentryzm i relatywizm kulturowy