HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASSPLANNER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASSPLANNER by Mind Map: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASSPLANNER

1. Dùng để nuôi clone

1.1. Facebook

1.2. G+

1.3. Twitter

1.4. Pinterest

1.5. Linkedin

1.6. Tumblr

1.7. Instagram

1.8. Email

2. Cách làm

2.1. Nạp và thiết lập tk

2.1.1. Nạp tài khoản

2.1.1.1. Bước 1: Chọn Tool --> Chọn Add Profile

2.1.1.2. Bước 2: Chọn loại tài khoản (FB, G+, Instagram,...) --> Chọn Add

2.1.1.3. Bước 3: Xuất hiệp hộp thoại mới --> Tiến hành đăng nhập tài khoản

2.1.1.3.1. Tại Account: Nhập tên tài khoản bạn muốn hiển thị trong MassPlanner

2.1.1.3.2. Tại Enter the Username and password ... nhập user và pass của tài khoản

2.1.1.3.3. Chọn Verify Account để nạp tài khoản

2.1.2. Thiết lập tài khoản

2.1.2.1. Bước 1: Chọn Social Profile

2.1.2.2. Bước 2: Chọn tài khoản cần thiết lập --> Chọn Actions --> Go To Tools

2.1.2.3. Bước 3: Xuất hiện hộp thoại thiết lập tài khoản

2.1.2.3.1. Tại mục Follow

2.1.2.3.2. Followback

2.1.2.3.3. Like

2.1.2.3.4. Comment

2.1.2.3.5. Intachat: Quản lý tin nhắn

2.1.2.3.6. IntaCommnet: Quản lý comment

2.1.2.3.7. Users And hashtags: Tìm hashtag có tương tác cao

2.1.2.3.8. Like Comments: Thiết lập tương tự like

2.1.3. Xóa tài khoản

2.1.3.1. Chọn Social Profiles --> Tìm đến dòng có tài khoản cần xóa --> Chọn Actions --> Delete

2.1.3.2. Lưu ý tại Actions bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa và cấu hình tài khoản

2.1.4. Lưu ý: Khi chạy một thời gian tài khoản sẽ bắt xác minh Email và SĐT do đó khi tạo tài khoản cần xác minh luôn

2.2. Nạp và thiết lập nội dung đăng

2.2.1. 1. Tạo Lists nội dung

2.2.1.1. Bước 1: Chọn Destination Lists

2.2.1.2. Bước 2: Chọn Add Destination Lists

2.2.1.3. Bước 3: Tại mục Name: Nhập tên list nội dung mới (nên đặt tên trùng với user của tài khoản)

2.2.1.4. Bước 4: Chọn tài khoản để tạo Lists nội dung (Tích tại cột Sellected và Wall/Profile)

2.2.2. 2. Tạo Campaign và add nội dung

2.2.2.1. Bước 1: Chọn Add Campaign --> Chọn Add Standard Campaign

2.2.2.2. Bước 2: Xuất hiện cửa xổ mới (thiết lập và nhập nội dung)

2.2.2.2.1. What To Publish (Biên soạn nội dung tin đăng)

2.2.2.2.2. Where To Publish (Chọn tài khoản đăng)

2.2.2.2.3. When To Publish (Thiết lập số bài đăng và thời gian đăng bài trong ngày)

2.2.2.2.4. Drafts: Chứa các tin đăng đang soạn dở

2.2.2.2.5. Posts List: Chứa danh sách tin chờ đăng

2.2.2.2.6. Hostory: Nhật ký bài đăng

2.2.2.2.7. Overview

2.3. Nhân bản List tin đăng cho nhiều tài khoản