HỆ THẦN KINH( vị trí)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỆ THẦN KINH( vị trí) by Mind Map: HỆ THẦN KINH( vị trí)

1. HỆ THẦN KINH TW

1.1. NÃO BỘ(chức năng)

1.1.1. THÂN NÃO

1.1.1.1. CẦU NÃO

1.1.1.1.1. TRUNG NÃO

1.1.1.2. HÀNH NÃO

1.1.2. ĐOAN NÃO

1.1.2.1. THÙY TRÁN

1.1.2.2. THÙY THÁI DƯƠNG

1.1.2.3. THÙY ĐỈNH

1.1.2.4. THÙY CHẨM

1.1.3. GIAN NÃO

1.1.3.1. ĐỒI NÃO

1.1.3.2. VÙNG HẠ ĐỒI

1.1.3.2.1. GIAO THOA THỊ GIÁC

1.1.3.2.2. THỂ VU

1.1.3.2.3. SỢI TIỀN HẠCH

1.1.3.2.4. CƯỜNG TUYẾN GIÁP

1.1.3.3. NÃO THẤT BA

1.1.4. TIỂU NÃO

1.2. TỦY SỐNG(chức năng)

1.2.1. CHẤT XÁM

1.2.2. CHẤT TRẮNG

2. THẦN KINH NGOẠI BIÊN (chức năng)

2.1. 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ

2.1.1. HÀNH KHỨU

2.1.2. DẢI KHỨU

2.1.3. DẢI THỊ

2.1.4. THẦN KINH RÒNG RỌC

2.1.5. THẦN KINH PHẾ VỊ

2.1.6. THẦN KINH PHỤ

2.1.7. THẦN KINH VẬN NHÃN NGOÀI

2.1.8. TIỀN ĐÌNH ỐC TAI

2.1.9. THẦN KINH THIỆT HẦU

2.1.10. THẦN KINH TAM GIÁC

2.1.11. 5 ĐÔI DAY THẦN KINH GAI SỐNG THẮT LƯNG

2.2. 31 DÔI DÂY THẦN KINH GAI

2.2.1. 8 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỐNG CỔ

2.2.2. 5 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỐNG CÙNG

2.2.3. 1 ĐÔI DAY THÀN KINH SỐNG CỤT

2.2.4. THẦN KINH MẶT

2.2.5. 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỐNG NGỰC

3. THẦN KINH THỰC VẬT(chức năng

3.1. ỨC CHẾ GIAO CẢM

3.1.1. HỆ THẦN KINH NGOẠI VI

3.1.1.1. ĐOẠN THỦY NGỰC THẮT LƯNG

3.1.1.2. SỢI HẬU HẠCH

3.1.2. HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

3.1.3. THẦN KINH HẠ NHIỆT

3.2. PHÓ GIAO CẢM