SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ by Mind Map: SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ

1. Sự kiện

1.1. Nên vợ chồng

1.1.1. Giúp dân

1.1.1.1. Trồng lúa

1.1.1.2. Nuôi tằm

1.1.1.3. Dệt vải

1.2. Cuộc gặp gỡ

1.2.1. Chử Đông Tử

1.2.1.1. Trốn dưới cát

1.2.2. Tiên Dung

1.2.2.1. Vây màn tắm

2. Ý nghĩa

2.1. Lập đèn thờ

2.2. Mở lễ hội

3. Bối cảnh

3.1. Hùng Vương 18

3.1.1. Làng Chử Xá

4. Nhân vật

4.1. Tiên Dung

4.1.1. Con Vua Hùng

4.2. Cha Chử Đồng Tử

4.3. Chử Đồng Tử

4.3.1. Nhà nghèo

4.3.1.1. Đánh bắt cá

4.3.1.2. Có một cái khố

4.3.2. Mẹ mất sớm

4.3.3. Sống với cha