Demo 26/03/2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Demo 26/03/2018 by Mind Map: Demo 26/03/2018

1. 1. Form hồ sơ doanh nghiệp

1.1. 1.1 Sửa form phần Yêu cầu an toàn thực phẩm. (1h)

1.2. 1.2 Sửa form phần tài liệu đính kèm (1.5 day)

1.2.1. 1, Chuẩn lại các câu từ nhắc nhở doanh nghiệp, ví dụ upload kiểu file gì, dung lượng. chỉ nhác chung chung vì có nhiểu kiểu file

1.2.2. 2. Phần upload tài liệu cần sửa lại

1.2.2.1. Danh sách file upload cần theo thứ tự nhóm file

1.2.2.2. Giải pháp: thêm enum nhóm file, sau đó sắp xếp file doanh nghiệp upload lên theo nhóm đó.

1.3. 1.3. View directive xem hồ sơ và lịch sử hồ sơ để nhúng vào các view luồng xử lý và phần xem hồ sơ (2 day)

1.3.1. Giải pháp: Truyền vào HoSoId và xây hàm call load Data khi gọi popup

1.3.2. Thực hiện nhúng vào các form (khoảng 15 form)

1.4. 1.4. Xây dựng hàm copy hồ sơ bổ sung (PId) hỗ trợ việc lưu lịch sử hồ sơ

2. 2. Phần ký số

2.1. Design các pdf ký số

2.1.1. 1. Hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp

2.1.2. 2. Giấy tiếp nhận

2.1.3. 3. Công văn bổ sung

2.1.4. 4. Thông báo bổ sung

2.1.5. 5. Bản công bố doanh nghiệp

2.1.5.1. bản public

2.1.5.2. bản đầy đủ

2.2. Chức năng ký số nhiều hồ sơ

2.2.1. 1. Doanh nghiệp ký nhiều hồ sơ

2.2.2. 2. Trưởng phòng ký nháy nhiều hồ sơ

2.2.3. 3. Trưởng phòng ký nháy nhiều công văn

2.2.4. 4. Lãnh đạo cục ký nhiều hồ sơ tiếp nhận

2.3. Xem lại phần lưu file để hỗ trợ tìm kiếm file theo doanh nghiệp

2.3.1. tìm theo doanh nghiệp

2.3.2. tìm theo ngày tháng

2.3.3. dễ backup, đồng bộ hệ thống file

3. 3. Luồng sử lý hồ sơ

3.1. 1. Design lại DB theo yêu cầu mới

3.2. 2. Gồm 12 Form trên luồng xử lý thẩm định hồ sơ

3.2.1. 1. Form Hồ sơ đăng ký công bố doanh nghiệp

3.2.1.1. 1.1 Grid danh sách hồ sơ

3.2.1.1.1. 1.1 Chức năng ký số nhiều hồ sơ

3.2.1.1.2. Hồ sơ mới

3.2.1.1.3. Hồ sơ đang thanh toán

3.2.1.1.4. Hồ sơ đã thanh toán và đang được xử lý

3.2.1.1.5. Hồ sơ yêu cầu bổ sung

3.2.1.1.6. Hồ sơ hoàn thành đăng ký công bố

3.2.2. 2. Form Phân công cán bộ thẩm định

3.2.2.1. 2.1. Form Cấu hình phân công

3.2.2.2. 2.2. Grid danh sách hồ sơ màn hình phân công (phó phòng và trưởng phòng)

3.2.2.2.1. 2.1 Chức năng phân công nhiều hồ sơ

3.2.2.2.2. Hồ sơ chưa phân công

3.2.2.2.3. Hồ sơ đã phân công

3.2.3. 3. Form Thẩm định hồ sơ

3.2.3.1. 3.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.3.2. 3.1. Grid danh sách hồ sơ chuyên viên thẩm định

3.2.3.2.1. Hồ sơ cần thẩm định

3.2.3.2.2. Hồ sơ đã thẩm định và đang theo dõi

3.2.3.2.3. Hồ sơ thẩm định vai trò chuyên viên 1

3.2.3.2.4. Hồ sơ thẩm định vai trò chuyên viên 2

3.2.3.3. 3.2 Form thẩm định vai trò chuyên viên 1

3.2.3.4. 3.3 Form thẩm định vai trò chuyên viên 2

3.2.3.5. 3.4 Form thẩm định kiểu chỉ có 1 chuyên viên thẩm định (dựa và loại hồ sơ)

3.2.3.6. 4. Form Tổng hợp thẩm định

3.2.3.6.1. 4.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.3.6.2. 4.1 Grid danh sách hồ sơ chuyên viên 1 tổng hợp thẩm định

3.2.3.6.3. 4.2 Form tổng hợp thẩm định và soạn công văn mới

3.2.3.6.4. 4.3. Chức năng xem trước công văn

3.2.4. 4. Form Thẩm định hồ sơ bổ sung

3.2.4.1. 4.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.4.2. 4.1 Grid danh sách hồ sơ bổ sung chuyên viên 1 cần thẩm định

3.2.4.2.1. Hồ sơ cần xử lý

3.2.4.2.2. Hồ sơ đã sử lý và đang theo dõi

3.2.4.3. 4.2. Form thẩm định hồ sơ bổ sung có chứa danh sách ý kiến trước đó

3.2.4.4. 4.3 Chức năng xem trước công văn

3.2.5. 5. Form Thẩm định lại

3.2.5.1. 5.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.5.2. 5.1 Grid danh sách hồ sơ trả về chuyên viên 1 thẩm định lại và soạn lại công văn

3.2.5.2.1. Hồ sơ cần xử lý

3.2.5.2.2. Hồ sơ đã xử lý và đang theo dõi

3.2.5.3. 5.2 Form soạn lại công văn và xem danh sách ý kiến

3.2.5.4. 5.3 Chức năng xem trước công văn

3.2.6. 6. Form Phó phòng duyệt

3.2.6.1. 6.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.6.2. 6.1. Grid danh sách hồ sơ chuyển lên phó phòng duyệt

3.2.6.2.1. Hồ sơ cần xử lý

3.2.6.2.2. Hồ sơ đã xử lý và đang theo dõi

3.2.6.3. 6.2. Phó phòng duyệt hồ sơ

3.2.6.4. 6.3. Phó phòng duyệt công văn

3.2.6.5. 6.4 Chức năng xem trước công văn

3.2.7. 7. Form Trưởng phòng duyệt

3.2.7.1. 7.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.7.2. 7.1 Grid danh sách hồ sơ chuyển lên trưởng phòng duyêt

3.2.7.2.1. Tất cả hồ sơ của phòng

3.2.7.2.2. Hồ sơ cần xử lý

3.2.7.2.3. Hồ sơ đã xử lý và đang theo dõi

3.2.7.3. 7.2 Trưởng phòng duyệt hồ sơ

3.2.7.4. 7.3 Trưởng phòng duyệt công văn

3.2.7.5. 7.4 Chức năng xem trước công văn

3.2.7.6. 7.5 Chức năng ký nháy hồ sơ và công văn

3.2.8. 8. Form Lãnh đạo cục duyệt hồ sơ đạt

3.2.8.1. 8.0 Chức năng xem hồ sơ

3.2.8.2. 8.1 Grid danh sách hồ sơ chuyển lên lãnh đọa cục

3.2.8.2.1. Chức năng ký nhiều hồ sơ đạt

3.2.8.2.2. Hồ sơ cần xử lý

3.2.8.2.3. Hồ sơ đã xử lý và đang theo dõi

3.2.8.3. 8.2 Form lãnh đạo cục duyệt và ký hồ sơ đạt

3.2.9. 9. Form lãnh đạo cục duyệt công văn bổ sung đạt

3.2.10. 10. Form văn thư đóng dấu giáy tiếp nhận

3.2.10.1. 10.1 Grid danh sách hồ sơ cần đóng dấu

3.2.10.1.1. Chức năng đóng dấu nhiều hồ sơ đạt

3.2.10.1.2. Hồ sơ đạt cần đóng dấu

3.2.10.1.3. Hồ sơ đã đóng dấu và gửi về doanh nghiệp

3.2.11. 11. Form văn thư đóng dấu công văn bổ sung

3.2.11.1. 11.1 Grid danh sách hồ sơ có công văn bổ sung

3.2.11.1.1. Chức năng đóng dấu nhiều công văn đạt

3.2.11.1.2. Công văn cần đóng dấu

3.2.11.1.3. Công văn đã đóng dấu và gửi về doanh nghiệp

3.2.11.1.4. Công văn báo cáo có sai sót đang xử lý

3.2.11.2. 11.2 Chức năng xem trước công văn

3.3. 3. Viết redirect Grid view và Lịch sử duyệt

3.3.1. redirect GridView

3.3.2. redirect LichSuDuyet

4. 4. Phần danh mục

4.1. Dà soát lại các phần danh mục