ผสบ.กรท.ก1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผสบ.กรท.ก1 by Mind Map: ผสบ.กรท.ก1

1. ควบคุม ดูแล ประสานงานการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า

1.1. ความรู้ ด้านระบบงานด้านบริการลูกค้า(NonSAP)

1.1.1. Explicit

1.1.1.1. [11200] การชำระเงินค่าติดตั้งมิเตอร์จากระบบ SCS ด้วยระบบ BPM

1.1.1.2. [7949] การรับคำร้องติดตั้งมิเตอร์โดยใช้SCSS

1.1.1.3. [11162] OPL-S260188 การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ในระบบ SCSS

1.1.1.4. คู่มือการใช้งานระบบรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต(scs.pea.co.th)

1.1.1.5. การรับคำร้องผ่านระบบ Smart Customer System (SCS)(scs.pea.co.th)

1.1.1.6. คู่มือ SCS ขอยกเลิกการใช้ไฟ(scs.pea.co.th)

1.1.1.7. วิธีการยกเลิกคำร้องในระบบ(scs.pea.co.th)

1.1.1.8. การติดตั้ง scr_bpm http://172.23.1.10/webitsis/category/scr_bpm/

1.1.2. Tacit

1.1.2.1. นายพีรพล วีระพงษ์ หผ.ปค

1.1.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

1.1.2.3. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

1.1.2.4. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.

1.2. ความรู้ด้าน ระบบงานด้านบริการลูกค้า(SAP)

1.2.1. Explicit

1.2.1.1. OPL-S260213 ตรวจสอบการชำระเงิน ผ่านคำร้องระบบ SAP-ISU CS

1.2.1.2. OPLS260062 เทคนิคการตรวจสอบหนี้ค้างชำระบนหน้าจอ CICO ก่อนรับคำร้องขอใช้ไฟของผู้ใช้ไฟรายใหม่

1.2.1.3. คู่มือ ISU

1.2.2. Tacit

1.2.2.1. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

1.2.2.2. นายพีระเอก เปาริก หผ.สจ

2. จัดทำโปรแกรมและ Website Internet สนับสนุนงานบริการลูกค้า

2.1. ความรู้ด้าน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.1.1. Explicit

2.1.1.1. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งาน12sit.pdf

2.1.1.2. หนังสือ รวมชุดคำสั่ง HTML5 + CSS3 ฉบับ Quick Reference

2.1.1.3. Government Website Standard มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

2.1.2. Tacit

2.1.2.1. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

2.1.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

2.1.2.3. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.

2.2. ความรู้ด้าน ระบบฐานข้อมูล

2.2.1. Explicit

2.2.1.1. การออกแบบระบบฐานข้อมูล

2.2.1.2. การบริหารจัดการฐานข้อมูล

2.2.2. Tacit

2.2.2.1. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

2.2.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

2.2.2.3. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.

3. สนับสนุนการใช้ระบบบริหารจัดการงานช่องทางการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1. ความรู้ด้าน ระบบบริหารจัดการงานช่องทางการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1.1. Explicit

3.1.1.1. คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล

3.1.1.2. คู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า

3.1.2. Tacit

3.1.2.1. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

3.1.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

3.1.2.3. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.

4. วิเคราะห์ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า

4.1. ความรู้ด้าน การประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริการลูกค้า

4.1.1. Explicit

4.1.1.1. คู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลเพื่อขอใช้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์

4.1.1.2. คู่มือการใช้งานระบบบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)

4.1.1.3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมแสดงผลความพึงพอใจของลูกค้า

4.1.2. Tacit

4.1.2.1. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

4.1.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

4.1.2.3. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.

5. ควบคุม ดูแล และให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า ให้เป็นตามมาตรฐาน

5.1. ความรู้ด้าน การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL

5.1.1. Explicit

5.1.1.1. คู่มือการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL ผ่านเว็บไซต์

5.1.1.2. คู่มือการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL ผ่านMobile Application

5.1.2. Tacit

5.1.2.1. น.ส.สุภัทรา มณีโชติ นรค.4 ผสบ.

5.1.2.2. นายณัฏฐ์ วรรณบูรณ หผ.สบ

5.1.2.3. นายสายชล เสนารักษ์ พคค.3 ผสบ.