Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOANH NGHIỆP by Mind Map: DOANH NGHIỆP

1. môi trường vĩ mô

1.1. chính trị- pháp luật

1.2. kinh tế

1.3. văn hóa- xã hội

1.4. kỹ thuật- công nghệ

1.5. tự nhiên

1.6. quốc tế

1.7. nhân khẩu

2. môi trường vi mô

2.1. khách hàng

2.2. đối thủ cạnh tranh

2.3. sản phẩm thay thế

2.4. đối thủ tiềm ẩn

2.5. người cung cấp

3. môi trường bên ngoài

4. môi trường bên trong

4.1. nguồn nhân lực

4.2. nghiên cứu và phát triển

4.3. sản xuất- tác nghiệp

4.4. tài chính- kế toán

4.5. hệ thống thông tin