Apps Vikid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Apps Vikid by Mind Map: Apps Vikid

1. Data

1.1. Hình ảnh

1.1.1. Lấy thêm từ internet

1.1.2. Scan từ bộ flashcard giấy

1.2. Clip

1.3. Âm thanh

1.3.1. Tự lồng tiếng

1.3.2. Copy từ Monkey Junior

2. Web

2.1. Service

2.1.1. API

2.1.2. Nhập data

2.1.2.1. Âm thanh

2.1.2.2. Hình ảnh

2.1.2.3. Game trắc nhiệm

2.1.2.4. Clip

2.1.3. Quản trị

3. Apps

3.1. iOS

3.2. Android

4. GĐ 3 : Tháng 6

4.1. Tính phí

4.1.1. Full / Không QC

4.1.2. Phương thức thanh toán

4.2. iOS

5. GĐ 4 : Tháng 7

5.1. Apps hóa bộ sách chim đa đa

5.2. Đọc truyện

5.3. Dạy làm toán

6. GĐ 2 : Tháng 5

6.1. Game trắc nghiệm

6.2. Profile User

6.3. Học đánh vần

6.4. Bộ sưu tập của bé

7. GĐ 1 : Tháng 4

7.1. Android

7.2. Miễn phí

7.2.1. Hạn chế số bài học

7.2.2. Có quảng cáo

7.3. Flashcards theo chủ đề

7.4. Cài đặt

7.5. Profile User

8. Chức năng

8.1. Profile User

8.2. Cài đặt

8.3. Flashcards theo chủ đề

8.4. Game trắc nhiệm

8.5. Miễn phí

8.5.1. Hạn chế số bài học

8.5.2. Có quảng cáo

8.6. Bộ sưu tập của bé

8.7. Tính phí

8.7.1. Full / Không QC

8.7.2. Phương thức thanh toán

8.8. Đọc truyện

8.9. Dạy làm toán

9. Phần mềm mẫu

9.1. Monkey Junior