Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HTML by Mind Map: HTML

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. HTML là chữ viết tắt của từ tiếng Anh: HyperText Markup Language – dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Kỷ nguyên sơ khai của web bắt đầu với HTML, sau đó đến CSS, rồi mới đến các ngôn ngữ lập trình web như JavaScript, PHP, ASP.NET…

2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2.1. Tóm tắt HTML có giai đoạn phát triển gập ghềnh trong bảy năm. Trong thời gian đó, nó được phát triển từ ngôn ngữ đơn giản với một số ít các thẻ tới một hệ thống đánh dấu phức tạp, cChương này sẽ nói cho bạn một số thông tin về Web trong những ngày đầu tiên và về những người, công ty và tổ chức đã đóng góp cho HTML+, HTML 2, HTML 3.2 và cuối cùng HTML 4. (Hiện tại thì chúng ta đã có HTML5 rồi)

2.2. Nhưng thực tế là HTML được sinh ra tại CERN thuộc phòng thí nghiệm châu Âu về Vật Lý Hạt ở Geneva, Thụy Sĩ!

2.3. Lúc đầu, HTML được phát triển với mục đích để xác định cấu trúc của các tài liệu như các tiêu đề, các đoạn văn, các danh sách… và tạo sự thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu. Bây giờ, HTML đã được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang Web với sự giúp đỡ của các tag khác nhau có trong ngôn ngữ HTML.

3. CÚ PHÁP NGÔN NGỮ HTML 5

3.1. DOCTYPE

3.1.1. Cú pháp đơn giản DOCTYPE trong HTML5 như sau: <!DOCTYPE html>

3.2. Mã hóa kí tự

3.2.1. Cú pháp đơn giản của mã hóa kí tự như sau: <meta charset="UTF-8">

3.3. Thẻ <script>

3.3.1. Nó là thực tiễn phổ biến để thêm một thuộc tính type với một giá trị "type/javascript" để script các phần tử như sau: <script type="text/javascript" src="scriptfile.js"></script>

4. các công cụ hỗ trợ thiết kế và lập trình HTML5

4.1. Komodo edit

4.2. Aptana

4.3. Bluefish

4.4. CoffeeCup free HTML Editor