Quy trình khen thưởng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy trình khen thưởng by Mind Map: Quy trình khen thưởng

1. Thưởng sáng kiến/ đóng góp cho công ty

1.1. Trưởng các bộ phận ghi nhận đóng góp, sáng kiến nhân viên thông qua các cuộc họp

1.2. Trưởng bộ phận tập hợp và gửi về phòng nhân sự

1.3. Phòng nhân sự trình giám đốc xem xét

1.4. Phòng nhân sự tổ chức buổi khen thưởng

2. Thưởng KPI các phòng ban

2.1. Dựa trên bảng KPI , phòng nhân sự sẽ tham vấn cho Giám Đốc để lựa chọn phòng ban xuất sắc khen thưởng

2.2. Giám đốc xét duyệt

2.3. Phòng nhân sự tổ chức, Giám đốc trực tiếp khen thưởng

3. Thưởng nhân viên xuất sắc tháng

3.1. các trưởng bộ phận làm phiếu đánh giá nhân viên chuyển về phòng nhân sự

3.2. Phòng nhân sự tổng hợp, tính điểm , đưa ra đề án khen thưởng và trình giám đốc

3.3. Giám đốc duyệt

3.4. Phòng nhân sự tổ chức

4. BỘ PHẬN NHÂN SỰ TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG THEO NỘI QUY CÔNG TY

4.1. Sinh nhật nhân viên

4.1.1. Phòng nhân sự lên danh sách nhân viên có sinh nhật trong tháng

4.1.2. Trình giám đốc duyệt

4.1.3. Phòng nhân sự tổ chức

4.2. Theo Phúc lợi công ty

4.2.1. Phòng nhân sự lên danh sách nhân viên được nhận phúc lợi

4.2.2. Trình giám đốc duyệt

4.2.3. Phòng nhân sự tổ chức

4.3. Ngày lễ

4.3.1. Phòng nhân sự lên danh nhân viên

4.3.2. Trình giám đốc duyệt

4.3.3. Phòng nhân sự tổ chức

4.4. Teambuilding

4.4.1. Phòng nhân sự lê kế hoạch teambuilding

4.4.2. Trình giám đốc duyệt

4.4.3. Phòng nhân sự tổ chức

4.5. Nhân viên chuyên cần 3 tháng

4.5.1. Phòng nhân sự lên chương trình thi đua chuyên cần/ và lựa chọn dựa trên file chấm công+ trưởng bộ phận

4.5.2. Trình giám đốc duyệt khen thưởng

4.5.3. Phòng nhân sự tổ chức khen thưởng