App Antivirus

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
App Antivirus by Mind Map: App Antivirus

1. Tools

1.1. Clean More

1.1.1. App Manager

1.1.1.1. List ứng dụng cài trên máy

1.1.2. Clean Big File

1.1.2.1. Photos

1.1.2.1.1. List ảnh trùng lặp

1.1.2.2. Apps

1.1.2.2.1. List ứng dụng

1.1.2.3. Music

1.1.2.3.1. List file nhạc

1.1.2.4. Videos

1.1.2.4.1. List Video

1.1.2.5. Big Files

1.1.2.5.1. List các file dl lớn

1.1.3. Duplicate Photo

1.1.3.1. List ảnh trùng lặp

1.1.4. Nofication Cleaner

1.1.4.1. Màn hình giới thiệu tính năng

1.1.4.2. List các thông báo

1.1.5. Clean Cache

1.1.5.1. List các file rác

1.1.5.1.1. Màn hình hiệu ứng

1.2. Security

1.2.1. Wifi Secuity

1.2.1.1. Màn hình scan wifi

1.2.1.1.1. Màn hình cuối

1.2.2. Applock

1.2.2.1. Ra list gợi ý khóa ứng dụng

1.2.2.1.1. Tùy chọn mã PIN, mật khẩu

1.3. More

1.3.1. Boost

1.3.1.1. Ra list các app chạy ngầm

1.3.1.1.1. Màn hình hiệu ứng

1.3.2. CPU Cooler

1.3.2.1. Ra list các app chạy ngầm

1.3.2.1.1. Màn hình hiệu ứng

1.3.3. Fast Charge

1.3.3.1. Màn hình tích chọn sử dụng charge master

2. Me

2.1. Feedback

2.2. Policy

2.3. Update

2.4. Setting

3. Màn hình chính

3.1. Tăng Tốc Điện Thoại

3.1.1. Ra list các app chạy ngầm

3.1.1.1. Màn hình hiệu ứng

3.1.1.1.1. Màn hình cuối

3.2. Dọn Rác

3.2.1. List các file rác

3.2.1.1. Màn hình hiệu ứng

3.2.1.1.1. Màn hình cuối

3.3. Làm Mát

3.3.1. Ra list các app chạy ngầm

3.3.1.1. Màn hình hiệu ứng

3.3.1.1.1. Màn hình cuối

3.4. Wifi Security

3.4.1. Màn hình scan wifi

3.4.1.1. Màn hình cuối

3.5. Khóa Ứng dụng

3.5.1. Ra list gợi ý khóa ứng dụng

3.5.1.1. Tùy chọn mã PIN, mật khẩu

3.5.1.1.1. List tất cả app trong máy

3.6. Diệt Virus

3.6.1. Hiệu ứng scan

3.6.1.1. Ra list virus

3.6.1.1.1. Màn hình hiệu ứng