Педагогічні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогічні технології by Mind Map: Педагогічні технології

1. Педагогічні технології: основні поняття. Інноваційні методи та технології в освіті.

2. Педагогические технологии (Павлова С.А. ) - 1 лекция

3. Презентація на тему: Інноваційні педагогічні технології в освіті

4. Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу

5. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2013_1_108_37.pdf

6. http://images.myshared.ru/4/803/slide_5.jpg

7. https://www.mindmeister.com/images/download/29336861