sơ đồ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sơ đồ bảo lãnh phát hành chứng khoán by Mind Map: sơ đồ bảo lãnh phát hành chứng khoán

1. Vai trò

1.1. Vai trò tư vấn

1.1.1. Người bảo lãnh tư vấn cho doanh nghiệp phát hành về loại chứng khoán sẽ phát hành, thời gian phát hành.

1.1.2. Giúp việc phát hành của doanh nghiệp dễ dàng, thành công.

1.2. Vai trò bảo hiểm rủi ro trong phát hành: Người bảo lãnh có thể bảo hiểm rủi ro toàn bộ hoặc một phần.

1.3. Vai trò phân phối chứng khoán: Người bảo lãnh có hiểu biết về thị trường, có mối quan hệ với các nhà đầu tư và có hệ thống mạng lưới chuyên nghiệp nên dễ dàng bán chứng khoán ra công chúng.

2. Chủ thể tham gia

2.1. Tổ chức phát hành: Điều 25, mục 2 Thông Tư số 111/2015/TT-BTC quy định về điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính. Điều 26, mục 2 Thông Tư số 111/2015/TT-BTC quy định về quy trình lựa chọn tổ chức phát hành chính và tổ hợp bảo lãnh.

2.2. nhóm đại lý phân phối

3. Khái niệm

3.1. Bảo lãnh phát hành chứng khoán là quá trình một công ty chứng khoán giúp tổ chức phát hành thực hiện các thử tục trước và sau khi chào bán chứng khoán, chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, phân phối chứng khoán và bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu.

4. Phương thức bảo lãnh phát hành

4.1. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: Tổ chức phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán phát hành cho dù có phân phối hết hay không.( Điều 54 và điều 55, mục 4, Thông tư số 210/2012/TT-BTC quy định về điều kiện và hạn chế để công ty chứng khoán được bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn)

4.2. bảo lãnh cới cố gắng cao nhất: Tổ chức bảo lãnh sẽ làm đại lý cho tổ chức phát hành

4.3. bảo lãnh theo thương thức bán tất cả hoặc không: Tổ chức phát hành chỉ thị cho tổ chức bảo lãnh phát hành nếu không bán hết số chứng khoán thì hủy bỏ toàn bộ đợt phát hành

4.4. Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu - tối đa: Tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán tối thiểu một tỷ lệ chứng khoán nhất định và tự do chào bán chứng chứng khoán vượt trên mức này trong một khoảng giới hạn quy định, nếu bán được ít hơn mức quy định thì đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ

4.5. Bảo lãnh theo phương thức dự phòng:

4.5.1. trong trường hợp công ty đại chứng phát hành bổ sung thên cổ phiếu mới và các cổ đông hiện hữu phải mua theo tỷ lệ

4.5.2. Khi một cổ đông không muốn mua thêm cổ phiếu thì tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua số chúng khoán còn lại chưa phân phối hết

5. Quy trình thực hiện bảo lãnh phát hành( mục 3.2, chương II quy định về quy trình bảo lãnh phát hành cho trái phiếu; điều 23, mục 2 Thông Tư số 111/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc tổ chức phát hành trái phiếu)

5.1. Bước 1: Phân tích và đánh giá khả năng phát hành

5.1.1. Tình hình hoạt động của công ty

5.1.2. Tình hình tài chính

5.1.3. Tình tình thị trường tài chính trong nước và quốc tế

5.1.4. Thị trường các sản phẩm chính

5.1.5. Các khía cạnh pháp lý của việc phát hành

5.2. Bước 2: chuẩn bị hồ sơ đang kí chào bán chứng khoán ra công chúng

5.2.1. Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành

5.2.2. Lựa chọn thành viên tổ hợp

5.2.3. Định giá chứng khoán

5.2.4. Nộp hồ sơ xin phép bảo lãnh phát hành

5.3. Bước 3: Phân phối chứng khoán

5.3.1. Nhận phiếu mua và lập sổ phân phối cổ phiếu

5.3.2. Khóa sổ

5.3.3. Tất toán tài khoản cho các tổ chức bảo lãnh

5.4. Bước 4: Bình ổn và điều hòa thị trường

5.4.1. Phân bổ vượt mức