แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง by Mind Map: แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1. เครื่องมือที่ใช้

1.1.1.1. ทักษิโณมิกส์

1.1.1.1.1. 1.ขยายอุปทานรวม

1.1.1.1.2. 2.ทฤษฎีรอสเทา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1. ด้านสังคม

2.1.1. เครื่องมือที่ใช้

2.1.1.1. ทักษิโณมิกส์

2.1.1.1.1. 1.ลดความยากจน

2.1.1.1.2. 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1.1.1.3. 3.การเพิ่มขีดความสามารถ

2.1.1.2. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1. ด้านสังคม

3.1.1. เครื่องมือที่ใช้

3.1.1.1. หลักการธรรมาภิบาล

3.1.1.1.1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4

4.1. ด้านเศรษฐกิจ

4.1.1. เครื่องมือที่ใช้

4.1.1.1. ทักษิโณมิกส์

4.1.1.1.1. 1.ลดความยากจน

4.1.1.1.2. 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1.1.1.3. 3.การเพิ่มขีดความสามารถ

4.1.1.2. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1.1. เครื่องมือที่ใช้

5.1.1.1. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6

6.1. ด้านสังคม

6.1.1. เครื่องมือที่ใช้

6.1.1.1. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7

7.1. ด้านสังคม

7.1.1. เครื่องมือที่ใช้

7.1.1.1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี