ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยชาวอาหรับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยชาวอาหรับ by Mind Map: ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยชาวอาหรับ

1. การเข้าถึงบริการ

1.1. การบริการตรวจล่วงหน้า

1.1.1. การรักษาเวลานัดหมาย

1.1.2. การบริหารจัดการเรื่องเวลา

1.2. ป้ายสัญลักษณ์

1.3. การบริการรถรับส่ง

1.3.1. บริการจัดการรถ

1.3.2. การบริการของคนขับรถ

1.3.3. รูปแบบรถ

1.4. การประชาสัมพันธ์ให้ชาวอาหรับรู้จัก

1.5. การค้นหาข้อมูล

1.5.1. แนะนำบอกต่อ

1.5.2. ทางอินเตอร์เน็ต

1.6. ช่องทางกาติดต่อหลังการขาย

1.6.1. โทรศัพท์

1.6.2. What App

1.6.3. ติดต่อกับเอเจน

2. ความเห็นอกเห็นใจ

2.1. ความเอื้ออาทรและมีน้ำใจ

3. ราคา

3.1. สมเหตุสมผล

3.2. ถูกต้อง

4. การบริการทางการแพทย์

4.1. การรับฟังปัญหาของผู้ป่วย

4.1.1. การใช้คำพูด

4.1.2. รับฟังอย่างตั้งใจ

4.2. ความพร้อมในการช่วยเหลือ

4.3. การจัดการเรื่องระยะเวลารอคอย

4.4. การให้ข้อมูล

4.4.1. ผลลัพธ์การรักษา

4.4.2. อธิบายแผนการรักษา

4.5. การเยี่ยมไข้

4.6. แพทย์มีความชำนาญ

4.7. ความสามารถทางวิชาการ

4.7.1. ผลลัพธ์การตรวจรักษา

4.7.2. ความสามารถของแพทย์

5. ความน่าเชื่อถือ

5.1. มาตรฐานเดียวกัน

5.2. บริการทางการแพทย์

5.2.1. การอธิบาย, การใช้คำพูด

5.2.2. บุคลิกภาพ

5.2.3. ชื่อเสียง

5.2.4. การแนะนำ

5.2.5. การเยี่ยมผู้ป่วย

5.2.6. มาตรฐานการรับรองคุณภาพ

5.3. การวินิจฉัยโรคถูกต้อง

6. ความมั่นใจ

6.1. การตอบสนองด้วยกริยามารยาทสุภาพ

6.2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอาหรับ

6.3. ความรู้ความสามารถของแพทย์ และเจ้าหน้าที่

7. การตอบสนอง

7.1. บริการที่รวดเร็ว

7.2. การรอพบแพทย์

7.3. การรอทำกายภาพ หัตการ ตรวจรักษา

7.4. ความกระตือรือร้น

8. การบริการสนับสนุน

8.1. ยาเวชภัณฑ์

8.1.1. สลากยาเป็นภาษาอาหรับ

8.1.2. คุณภาพ

8.2. อาหาร

8.2.1. คุณค่าทางโภชณาการ

8.2.2. รสชาด

8.2.3. ความสดใหม่

8.2.4. สอดคล้องกับศาสนา

8.3. ความสะอาดของห้องพัก

8.3.1. แสงแสียงรบกวน

8.3.2. ความสะอาด

8.3.3. มดแมลงรบกวน

8.4. การประชาสัมพันธ์

8.5. การประกอบพิธีทางศาสนา

8.5.1. สถานที่

8.5.2. ทิศ

8.5.3. อุปกรณ์

8.6. บริการอื่นๆ

8.6.1. ให้มีแพทย์ผู้หญิง

8.6.2. การปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยผู้หญิง

8.6.3. การจัดที่นั่่งรอตรวจให้ผู้หญิง

8.6.4. ล่ามผู้หญิง

9. ลักษณะทางกายภาพ

9.1. สิ่งอำนวยความสะดวก

9.1.1. การติดต่อสื่อสาร

9.1.2. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

9.1.3. อุปกรณ์ในห้องพัก

9.1.4. ห้องพักญาติ

9.1.5. ร้านอาหาร

9.1.6. แลกเปลี่ยนเงินตรา

9.2. เครื่องมือแพทย์

9.2.1. ความพร้อม

9.2.2. ประสิทธิภาพ

9.2.3. ความทันสมัย

9.2.4. ครบถ้วนพอเพียง

9.3. สถานที่, ห้องพัก

9.3.1. บรรยากาศ

9.3.2. ทันสมัยสวยงาม

9.3.3. ความเป็นระเบียบ

9.3.4. ขนาดของโรงพยาบาล

9.4. การแต่งกาย

9.4.1. ตามแบบฟอร์ม

9.4.2. ติดป้ายชื่อ

9.4.3. ความสะอาดเรียบร้อย