โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย by Mind Map: โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย

1. ภาพรวม

1.1. การขนส่ง

1.2. เอกสาร

1.3. การจัดการสินค้า

2. ต้นทุน

2.1. GDP

2.1.1. ไทย 18-20%

2.1.2. ยุโรป8-9%

2.1.3. เพื่อนบ้าน 15%

3. การพัฒนา

3.1. กระทรวงพาณิชย์

3.1.1. ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

3.2. ผู้ประกอบการ

3.2.1. ทักษะ/เรียนรู้

3.3. ใช้เทคโนโลยี

3.3.1. ช่วยประหยัดต้นทุน

4. การแก้ไขปัญหา

4.1. กฏระเบียบ/กฏหมาย โลจิสตกส์

4.1.1. ใช้เวลานานในการแก้กฎหมาย

4.1.1.1. 1-5ปี

4.2. พิธีการทางศุลกากร

4.2.1. ควรเป็นSingle point

4.3. กระบวนการต่างๆ

4.3.1. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

5. การขนส่ง

5.1. ทางบก

5.1.1. รถยนต์

5.1.1.1. 80%

5.1.2. รถไฟ

5.2. เรือ

5.2.1. คอนเทรนเนอร์