CHIẾN DỊCH MARKETING 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHIẾN DỊCH MARKETING 2018 by Mind Map: CHIẾN DỊCH MARKETING 2018

1. XÂY DỰNG HÌNH ẢNH

1.1. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1.2. LỰA CHỌN CÔNG CỤ/ KÊNH QUẢNG CÁO

2. 1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

2.1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

2.2. PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

3. 1. THỰC TRẠNG CÔNG TY

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

3.1.1. ƯU ĐIỂM

3.1.2. KHUYẾT ĐIỂM

3.2. VẤN ĐỀ & NGUYÊN NHÂN

3.2.1. VẤN ĐỀ

3.2.2. NGUYÊN NHÂN

4. B. ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

5. A. PHÂN TÍCH

6. DIGITAL MARKETING LÀ GÌ?

7. INTERNET MARKETING

7.1. SEO - SEM

7.2. MOBILE

7.3. EMAIL

7.4. SOCIAL

7.5. CONTENT

7.6. DISPLAY

8. DIGITAL ADVERSITING

8.1. SMS

8.2. TV/ RADIO

8.3. LCD/BANNER

9. 2.CÔNG CỤ ĐANG SỬ DỤNG

9.1. FACEBOOK

9.1.1. GROUP

9.1.2. PAGE

9.2. WEBSITE

10. THỰC THI KẾ HOẠCH