สื่อมัลติมิเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อมัลติมิเดีย by Mind Map: สื่อมัลติมิเดีย

1. ความหมาย

1.1. Multi หลายอย่างมาผสมรวมกัน

1.2. Media สื่อข่าวสารช่องทางการติดต่อ

2. คุณลักษณะ

2.1. Information

2.1.1. สารสนเทศที่ผ่านการเรียบเรียง

2.2. Individualization

2.2.1. เพศ อายุ สติปัญญา พื้นฐานความรู้ ความสนใน บุคลิกภาพ

2.3. Interaction

2.3.1. มีการโต้ตอบ

2.4. Immediate Feedback

2.4.1. ให้ผลป้อนกลับทันที

3. ทษ.คอนสตรัคติวิสต์

3.1. Conitive Constructivism

3.1.1. เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน

3.1.2. ลงมือกระทำ

3.2. Social Constructivism

3.2.1. เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

4. รูปเเบบ

4.1. Student Centered

4.2. Hybrid Mode

4.3. Teacher Centered