Những kỹ năng QC cần có

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những kỹ năng QC cần có by Mind Map: Những kỹ năng QC cần có

1. Hard skill

1.1. Kiến thức phần mềm

1.1.1. Fontend

1.1.1.1. Web

1.1.1.2. Mobile

1.1.1.3. Web app

1.1.1.4. Window app

1.1.2. Backend

1.1.2.1. DB

1.1.2.2. Integration

1.1.2.2.1. API

1.1.2.3. Môi trường/server

1.1.2.3.1. Dev

1.1.2.3.2. Staging

1.1.2.3.3. UAT

1.1.2.3.4. Production

1.1.3. Kiến trúc phần mềm

1.2. Kiến thức testing

1.2.1. Tiếp cập test (testing approach)

1.2.1.1. Static

1.2.1.2. Dynamic

1.2.2. Test levels

1.2.2.1. Component

1.2.2.2. Integration

1.2.2.3. System

1.2.2.4. Acceptance

1.2.3. Test types

1.2.3.1. Functional Testing

1.2.3.1.1. Unit testing

1.2.3.1.2. Integration testing

1.2.3.1.3. System testing

1.2.3.1.4. Sanity testing

1.2.3.1.5. Interface testing

1.2.3.1.6. Smoke testing

1.2.3.1.7. Smoke testing

1.2.3.1.8. Regression testing

1.2.3.1.9. Beta/Acceptance testing

1.2.3.2. Non-functional Testing

1.2.3.2.1. Performance Testing

1.2.3.2.2. Load testing

1.2.3.2.3. Stress testing

1.2.3.2.4. Volume testing

1.2.3.2.5. Security testing

1.2.3.2.6. Compatibility testing

1.2.3.2.7. Install testing

1.2.3.2.8. Recovery testing

1.2.3.2.9. Reliability testing

1.2.3.2.10. Usability testing

1.2.3.2.11. Compliance testing

1.2.3.2.12. Localization testing

1.2.4. Test Techniques

1.2.4.1. Equivalence partitioning

1.2.4.2. Boundary value analysis

1.2.4.3. Decision table testing

1.2.4.4. Use case testing

1.2.4.5. Ad-hoc testing

1.2.4.6. Black-box Test Techniques

1.2.4.7. White-box Test Techniques

1.2.4.8. Experience-based Test Techniques

2. Soft skill

2.1. BA tốt

2.1.1. Nghe

2.1.2. Viết

2.1.3. Đọc

2.1.4. Hiểu

2.1.5. Phân tích

2.1.6. Sử dụng tool: mind map, use case, flow chart,...

2.2. Logic tốt

2.3. Team work

2.4. Diễn đạt thành văn và lời tốt

2.5. Có khí chất, mạnh mẽ

2.6. Dám nghĩ, dám nói, dám làm

2.7. Problem solving

2.8. Research

2.8.1. Tool

2.8.2. Domain mới