تفسیر قانون

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
تفسیر قانون by Mind Map: تفسیر قانون

1. از حیث مرجع ذیصلاح

1.1. مرجع تقنینی

1.1.1. خوبی های تفسیر تقنینی

1.1.1.1. عدم تحریف هدف واقعی مقنن

1.1.1.2. عدم وقوع اشتباهات

1.1.1.3. عدم مداخله قوه قضائیه

1.1.2. بدی های تفسیر تقنینی

1.1.2.1. زمانگیر

1.1.2.2. عدم مراجعه مسایل و موضوعات عاجل

1.2. مرجع قضایی

1.2.1. خوبی های تفسیر قضایی

1.2.1.1. از حیث سریع بودن

1.2.1.2. از حیث الزامی بودن

1.2.2. بدی های تفسیر قضایی

1.2.2.1. از حیث مداخله قوه قضایه در امور پارلمان

1.2.2.2. از حیث احتمال تحریف هدف واقعی مقنن

1.2.2.3. از حیث دخیل شدن ملاحظات شخصی

1.3. مرجع شخصی

1.3.1. خوبی های تفسیر شخصی

1.3.1.1. از حیث سرعت اجرا

1.3.1.2. از حیث دقیق بودن

1.3.2. بدی های تفسیر شخصی

1.3.2.1. از حیث احتمال تحریف هدف واقعی مقنن

1.3.2.2. از حیث نداشتن نیروی الزامی

2. از حیث وسیع محدود بودن