Paradigmes psicològics de l'aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Paradigmes psicològics de l'aprenentatge by Mind Map: Paradigmes psicològics de l'aprenentatge

1. CONDUCTISME_ 1950

1.1. FOCUS

1.1.1. Interès per mesurar la conducta

1.2. AUTORS

1.2.1. J. B.Watson

1.2.2. I. Pavlov

1.2.3. B.F Skinner

1.3. INTERPRETACIÓ DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

1.3.1. L’aprenentatge és el producte d’una experiència externa (Estímul) i que d’acord a la resposta conseqüent manifesta una conducta observable.

1.3.2. La motivació influeix en la conducta (itínseca o extrínseca)

1.4. EL CONDUCTISME EN IMATGES

1.4.1. Vídeo

1.5. INCIDÈNCIA EN ELS MODELS EDUCATIUS TIC

1.5.1. Característiques

1.5.1.1. Les TIC actuen com a estímuls que pretenen suscitar una resposta en els subjectes a través del reforç positiu.

1.5.2. Formats

1.5.2.1. Educació TIC basada en la programació i realització repetitiva d’exercicis. Sistematicitat en el mètode de treball, entorns i materials.

1.5.3. Exemple: BABBEL, aplicació per a l'aprenentatge d'idiomes

1.6. PARAULES CLAU

1.6.1. Conducta observable, mecanització, sistematització.

2. COGNITIVISME_ 1960

2.1. FOCUS

2.1.1. Té per objecte l’estudi dels processos mentals: percepció, memòria i resolució de problemes.

2.2. AUTORS

2.2.1. J. Bruner

2.3. INTERPRETACIÓ DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

2.3.1. L’aprenentatge ja no significa donar una resposta, sinó resoldre problemes, prendre decisions per a aconseguir un objectiu determinat, realitzar tasques. Aquest tipus d’activitats permeten desenvolupar les estratègies i capacitats cognitives dels estudiants

2.3.2. L’aprenentatge és el resultat de l’adaptació de la persona a l’entorn.

2.3.3. Processos d'aprenentatge

2.3.3.1. el creixement s’activa quan qui aprèn detecta informació nova que no és continguda en la memòria

2.3.3.2. El procés d’ajust s’activa quan els coneixements disponibles no són suficients per a comprendre o interpretar una situació nova, no continguda en les pròpies estructures de coneixement. Per tant, cal canviar o modificar les representacions mental

2.3.3.3. El procés de reestructuració és el canvi més radical i ocasional que es produeix com a conseqüència de l’aprenentatge constructiu. La reestructuració implica reorganitzar tot l’arbre de coneixements

2.4. EL COGNITIVISME EN IMATGES

2.4.1. Vídeo

2.5. INCIDÈNCIA EN ELS MODELS EDUCATIUS TIC

2.5.1. Característiques

2.5.1.1. Les TIC són els recursos que possibiliten i fomenten les relacions entre els estudiants.

2.5.2. Formats

2.5.2.1. Programes que motivin el desenvolupament de cadascuna de les capacitats cognoscitives a través d’exercicis que impliquin la presa de decisions o la resolució de problemes.

2.5.3. Exemple: CURS DE PHP i MYSQL FORMAT A BASE DE VIDEOTUTORIALS (Canal Youtube)

2.6. PARAULES CLAU

2.6.1. Percepció, memòria, resolució de problemes, presa de decisions, desenvolupament cognitiu

3. CONSTRUCTIVISME_ 1960

3.1. FOCUS

3.1.1. El coneixement no és una construcció de la realitat que fa l’ésser humà a partir dels coneixements previs que posseeix.

3.2. AUTORS

3.2.1. J. PIAGET

3.2.2. D.AUSUBEL

3.2.3. L. VIGOSTKY

3.3. INTERPRETACIÓ DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

3.3.1. L’estudiant construeix coneixement sempre i en tots els contextos.

3.3.2. El centre no està en el coneixement nou; sinó en l’adquisició de la competència que li permetrà adquirir-lo i generalitzar-lo, per aplicar-lo, posteriorment, a una situació nova

3.3.3. La construcció del coneixement es produeix quan l’alumne interactua sobre l’objecte de coneixement, la resta de persones.

3.3.4. La construcció es consolida quan l’aprenentatge és significatiu.

3.4. EL CONSTRUCTIVISME EN IMATGES

3.4.1. Vídeo

3.5. INCIDÈNCIA EN ELS MODELS EDUCATIUS TIC

3.5.1. Carcterístiques

3.5.1.1. Les TIC funcionen com a vehicles de construcció del propi aprenentatge: afavoreixen el treball col·laboratiu i els sistemes de comunicació entre alumnes i docent.

3.5.2. Exemple: Alumnes d’Educació Infantil i Primària, treballen en un projecte de desenvolupament de jocs, al CEIP Ponte dos Bozos (Arteixo). ABP (Aprenentatge Basat en Projectes)

3.6. PARAULES CLAU

3.6.1. Construcció de l’aprenentatge, metacognició, reflexió del propi coneixement, interacció, aprenentatge significatiu, competències d’aprenentatge.

4. INTERACCIONISME SIMBÒLIC_ 1970

4.1. FOCUS

4.1.1. Inclusió del fet social : la comunicació és la matriu de totes les pràctiques humanes.

4.2. AUTORS

4.2.1. G.H MEAD

4.2.2. E.GOFFMAN

4.3. INTERPRETACIÓ DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

4.3.1. L'aprenentatge es construeix i s’enriqueix a partir de la participació i la interacció.

4.4. L'INTERACCIONISME SIMBÒLIC EN IMATGES

4.4.1. Vídeo

4.5. INCIDÈNCIA EN ELS MODELS EDUCATIUS TIC

4.5.1. Característiques:

4.5.1.1. Les TIC signifiquen l’element central per a instrumentalitzar el fet social.

4.5.1.2. Possibilitats interactives i la participació són presents a molts recursos en obert de manera que la web 2.0 obre possibilitats de participació i interacció.

4.5.1.3. Les interfícies, cada cop més simples i amigables, fan que l’ús de la tecnologies esdevingui popular

4.5.2. Exemple: El QUIJOTWEET, una experiència a secundària de treball de la lectura DON QUIJOTE DE LA MANCHA amb la xarxa social Twitter.

4.6. PARAULES CLAU

4.6.1. Significats, interacció social, activitat de l’usuari.

5. Tendències pedagògiques TIC, a partir del CONSTRUCTIVISME i l'INTERACCIONSIME SIMBÒLIC: Connectivisme, Aprenentatge col·laboratiu, Model de presències, Teoria del posicionament, Comunitats de Pràctica, Aprenentatge Autònom

6. Referències

6.1. • Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): escenarios formativos y teorías del aprendizaje. Revista Lasallista de Investigación, 12 (2), 186-193. • CASTAÑEDA FIGUEIRAS, S. (2010). MODELACIÓN COGNITIVA DEL APRENDIZAJE VIRTUAL. Revista Mexicana de Psicología, 27 (1), 95-102 • Vásquez Bronfman, S. (2011). Comunidades de práctica. EDUCAR, 47 (1), 51-68. • Rodríguez F., J., & Martínez, N., & Lozada, J. (2009). Las TIC como recursos para un aprendizaje constructivista.Revista de Artes y Humanidades UNICA, 10 (2), 118-132. • Sobrino Morrás, Á. (2014). Aportaciones del conectivismo como modelo pedagógico post-constructivista. Propuesta Educativa, (42), 39-48.