Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมะ by Mind Map: ธรรมะ

1. วันที่ 1

1.1. อานาปานสติ

1.1.1. คือ การสังเกตุลมหายใจเข้า-ออก

1.2. ลมหายใจ

1.2.1. เครื่องมือสำหรับรับรับรู้ความจริงของภายในร่างกาย

1.2.2. เปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างการทำงานภายนอกและภายในของร่างกาย

1.2.3. มีความสัมพันธ์กับจิตเป็นอย่างมาก

1.2.3.1. เช่นเวลาโกรธลมหายใจจะเต้นไวขึ้น

1.2.3.2. เช่นเวลาหายโกรธลมหายใจจะเต้นแบบปกติ

1.3. จิต

1.3.1. ล่องลอยอยู่แค่ 2 แห่งคือ

1.3.1.1. อดีต

1.3.1.2. อนาคต

1.3.2. ความคิดที่ชอบแต่จะท่องเที่ยวไปในอดีตกับอนาคต มีอยู่ 2 รูปแบบ

1.3.2.1. พอใจ

1.3.2.1.1. เป็นบ่อเกิดของ "ราคะ"

1.3.2.2. ไม่พอใจ

1.3.2.2.1. เป็นบ่อเกิดของ "โทสะ"

1.3.3. สาเหตุทำให้จิตฟุ่งซ่าน และ หงุดหงิด เพราะ จิตไม่ยอมอยู่กับปัจจุบัน

1.3.4. โมหะ หรือ อวิชชา

1.3.4.1. หมายถึง จิตที่โง่เขลา (วิกลจริต หรือ ฟั่นเฟือน)

1.3.4.2. คือ เมื่อมีความคิดผุดขึ้นในใจ และ ก่อนที่มันจะจบลง จะมีความคิดอื่นแทรกเข้ามา และ ก่อนที่ความคิดหนึ่งจะจบลง ความคิดอื่นก็แทรกเข้ามาใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่มีลำดับแต่อย่างใด

2. วันที่ 2

2.1. ธรรมะ

2.1.1. คือ กฏสากลของธรรมชาติ ที่ใช้ได้กับทุกคน ซึ่งควบคุมทั้งสิ่งที่มีชีวิต และ ไม่มีชีวิต

2.1.2. คำสอนของผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว

2.1.2.1. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

2.1.2.1.1. คือ ละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง จากอกุศลทั้งปวง

2.1.2.1.2. สัพพะ แปลว่า ทั้งปวง

2.1.2.1.3. ปาปัสสะ แปล่วา บาป

2.1.2.1.4. อะกะระณัง แปลว่า ละเว้น

2.1.2.2. กุสาลัสสูปะสัมปะทา

2.1.2.2.1. คือ การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำความดี

2.1.2.3. สะจิตตะปะริโยทาปะนัง

2.1.2.3.1. คือ หมั่นชำระจิตตนให้บริสุทธิ์เสมอ

2.2. คำสอนใจ

2.2.1. "ไม่มีใครจะทำร้ายเราได้ยิ่งไปกว่า จิตอันป่าเถื่อนของเรา" และ "ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้มากไปกว่า จิตที่ได้รับการฝึกฝนแล้วของเรา"

2.2.2. ทำไมพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีที่สูงส่ง ทำไมไม่ช่วยผู้คนให้หลุดพ้นไปเลยล๊ะ ?

2.2.2.1. จริง ๆ คถาคต ได้กล่าวไว้หมดแล้ว แต่อยู่ที่ว่าใครจะเริ่มออกเดิน ก้าวแรก ไปปฏิบัติเอง ไม่ใช่มานั่งแต่ สาธุ ๆ ๆ

2.3. เปรียบเทียบการฝึกจิต

2.3.1. จิตคนเราเปรียบเหมือนช้างป่า จะทำอย่างไรให้เชื่องแล้วสามารถอยู่กับมนุษย์ได้

2.4. คำนิยามคำว่า บาป หรือ อกุศลกรรม

2.4.1. ทางที่ผิด

2.4.1.1. เกิดจาการลืมแก่นแท้ของธรรมะ

2.4.1.1.1. คำสอนเริ่มมีความหมายผิดเพี้ยน ทำให้เกิดลัทธินิกายต่าง ๆ

2.4.2. ทางที่ถูก

2.4.2.1. การกระทำใด ๆ ด้วยกาย หรือ วาจา

2.4.2.1.1. ไปทำร้าย และ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวด

2.4.2.1.2. ไปทำลายความสงบ และ สันติสุขของผู้อื่น

2.5. คำนิยามคำว่า บุญ หรือ กุศลกรรม

2.5.1. การกระทำใด ๆ ด้วยกาย หรือ วาจา

2.5.1.1. ที่สนับสนุน หรือ ช่วยคนอื่น ๆ ให้มีชีวิตที่สงบสุข และ มีความสมานฉันท์