Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008) by Mind Map: VenW intranet (versie 1.9 - 
9-10-2008)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008)

Staf

Bedrijfsvoering

Financiële bedrijfsvoering, Registreren en betalen, Verwerking financiële gegevens, Factuurverwerking, Vorderingen, Declaraties, Voorschotten, Crediteurenregistratie, Opdrachtverlening, Offertes, Contracten, Opdrachtbrieven, Subsidies, Bedrijfsvoeringsoverleg, Bedrijfsvoeringsberaad, Interdepartementaal overleg (bedrijfsvoering)

Wet- en regelgeving (financieel), HAFIR, HAFA, Accounting manual

Management- en begrotingscyclus

Inkoop, Inkoopbeleid en -kaders, Aanbestedingsbeleid, BIBOB, Duurzaam inkopen, Integriteit, GWW, Inkoopstrategie GWW, Inkooporganisatie GWW, Inkoopanalyses GWW, Inkoopproces GWW, Facilitair, ICT, Inhuur, Inkoopdocumenten, Contractvoorbereiding, Marktbenadering en gunning, Contractuitvoering, Contractafronding, Algemene voorwaarden, Raamcontracten, Programma Inkoopondersteuning, Inkoopdossier, EBF, TenderNed

Financiële controle, Financiële instrumenten, Kosten-baten analyse, PPS, Public private comparator, Public sector comparator, Budgettaire inpassingstoets, Publieke financiering infrastructuur, Investeringsprojecten- en programma's, Basismodel Beheersing grote projecten, Beleidsevaluaties, Administratie en interne controle

Audit, Sturing en beheersing, Verantwoording

Juridisch

Wet- en regelgeving (juridische voorbereiding), Project Beter Geregeld, Administratieve Lasten

Juridische checklist

Juridische overeenkomsten

Juridische besluiten

Schadevergoedingen

Geschillen

Internationaal (juridisch)

Handhaven en beboeten

Communicatie

Communicatie-checklist

Interne communicatie, Personeelsbladen, Kennisplein, Knipselkrant, Bibliotheek, Intranet, Nieuwsbrieven, Communicatiekalender

Communicatiebeleid en -strategie, Communicatieplannen, Publicatiebeleid, Communicatiebeleid, Communicatiestrategie, Inter- en intranetbeleid, Missie en kernboodschap

Communicatieonderzoek

Communicatiemiddelen en -uitingen, Internet, Huisstijl, Internet/intranet (Huisstijl), Vormgeving, Drukwerk, Logo’s, Cartografie, Audiovisueel, Campagnes (Communicatiemiddelen en -uitingen)

Pers en woordvoering, WOB-verzoeken, Persconferenties, Toespraken, Interviews, Persberichten, Uitnodigingen bewindslieden

Publieksvoorlichting, Campagnes (Publieksvoorlichting), Postbus 51, Crisiscommunicatie, Arbeidsmarktcommunicatie, Inspraak

Informatiemanagement

Kerntaken

Beleid

Beleid VenW algemeen, Begroting, (Voor het intranet eventueel aangevuld met Minster/Staatssecretaris)

Spoor - OV, Aanbesteding OV stads- en streekvervoer, Ambities spoor, HSL-Zuid, Mobiliteitsvisie, Nota mobiliteit, Nota Ruimte, OV-chipkaart, Taxi’s

Weg, Verbreden snelwegen Amsterdam-Almere, Kilometerprijs, Verkeersmanagement, Randstad urgent, Verkeers- en transportveiligheid, A4 midden Delfland

Luchtvaart, Schiphol, Regionale luchthavens, IJzeren Rijn

Water, Innovatie waterbouw, Kustversterking, Programma's DGW, Programma gebruiksfuncties, Programma water & veiligheid, Programma water & kwaliteit, Programma Water & Regie Stroomgebieden, Pieken in de Delta, Waterwetgeving, Nationale waterplan, Europese kaderrichtlijn water, Waterwet, Europese richtlijn overstromingsrisico’s

Meteorologie en klimaat

Maritiem, Scheepvaart, Havens

Toezicht

Inspectie VenW algemeen

Binnenvaart

Bus

Gevaarlijke stoffen

Koopvaardij

Luchtvaart

Rail

Taxi

Visserij

Vrachtauto

Waterbeheer

Uitvoering

Nog nader in te vullen

Service

Bijeenkomsten

Was: Bijeenkomsten (vergaderingen, evenementen, recepties)

Zaal reserveren

Vergaderfaciliteiten

Evenementen

Werkondersteuning

Archiveren

Kopiëren en drukwerk

Post

Bibliotheek

Communicatiemiddelen

Verplaatst vanuit werkplek naar direct onder serviceplein - Voicemail onder vaste of mobiele telefoons opnemen Genoeg informatie voor onderliggende niveau"s beschikbaar?

Organizers

Mobiele telefoons

Vaste telefoons

Faxen

Telefooncentrale

Radio en TV

Werkplekken

Was: werkplek

Kantoormeubilair

Telewerken

ARBO

Aankleding (werkplek)

Kantoorartikelen

Catering

Drank- en snackautomaten

Bedrijfsrestaurants en koffiecorners

Evenementencatering

Vervoer

Woon-werkverkeer, Fietsen (woon-werkverkeer), Openbaar vervoer (woon-werkverkeer), Auto's (woon-werkverkeer)

Dienstreizen, Binnenlandse dienstreizen, Buitenlandse dienstreizen, Dienstauto's, Openbaar vervoer (dienstreizen), Dienstfietsen

Ideeënbus

Definitieve plaats nog te bepalen in overleg Mogelijkheid zou kunnen zijn: vanaf iedere pagina een link naar ideeenbus

Marktplaats

Past niet op dit niveau onder Serviceplein. Definitieve plaats nog in overleg te bepalen.

Kantoren

Verzameling van enkele onderwerpen die eerst los onder Serviceplein vielen.

Onderhoud en storingen

Receptie

Schoonmaak

Bezoekers

Verhuizingen

Diefstal en schade

Roken

Verloren en gevonden voorwerpen

Aanvoer van goederen

Beveiliging en veiligheid (kantoren)

Beveiliging (kantoren), Overwerk melden, Toegangspassen, Beveiligingsbeleid, Cases & toetsen beveiliging

Veiligheid (kantoren), Preventie, Ongevallen, Calamiteiten, Bedrijfshulpverlening

Automatisering

Randapparatuur

Computers

Infrastructuur

Software

Informatiebeveiliging

SAP

Financiën, inkoop en automatisering

Weer

Organisatie

Directies

SSO

DAD

DAB

DCO

FMC

HDJZ

DGLM

DGMo

DGW

Thema's

Personeelsvereniging

Jong VenW

Vernieuwing

Veiligheid

Kennis en innovatie

Agentschappen

IVW

KNMI

RWS

Ondernemingsraden

Departementale Ondernemingsraad (DOR)

OR CenD

OR DGMo

OR DGLM

OR IVW

OR SSO

Politiek

Interne raden

Was: Raden (Ministerraad, BSR etc.)

Ministerraad

Onderraden

Voorportalen

Bestuursraad

Bewindspersonenstaf

Parlementszaken

SN: Betreft info over, en niet de stukken/documenten zelf SYN: Parlementaire zaken RT: Stukkenstroom

Kameragenda

Kamerdebatten

Brieven aan parlement

Kamervragen

Amendementen

Moties en toezeggingen

Kamerstukken

Vaste Commissies

Internationaal

Was: EU/internationaal Opmerking HDJZ: Internationale programma"s en projecten vervangen door internationale sectoroverstijgende dossiers

Beleidsthema's (virtueel thema op basis van trefwoord EU/int)

Juridisch

VenW en de EU, EU besluitvormingsproces, Haags besluitvormingsproces, Europese agentschappen, Vertegenwoordiging in de EU

Landeninformatie

Internationale strategie

Internationale bezoeken

Ambtelijke overleggen

Internationale organisaties

Personeel

Dienstverband

Ambtenaarschap

In dienst

Uit dienst

Integriteit

Financiën

Salaris

Toeslagen

Vervoer en vergoedingen

Uitkeringen en pensioen

Andere financiële onderwerpen

Aan- en afwezigheid

Werktijden

Vakantie

Verlof

Functie en loopbaan

Functievervulling

Loopbaan

Opleiding

Vacatures

Gezondheid en veiligheid

Gezond en veilig werken

Ziekte en herstel

Organisatie

Organisatieveranderingen

Organisatie en formatie

P&O-organisaties bij het Rijk

Voor en door medewerkers

Voor managers en P&O

Inspraak en naslag

Medezeggenschap

Georganiseerd overleg

Conflictoplossing

Orde- en strafmaatregelen

Naslag