VĂN BẢN KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VĂN BẢN KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG by Mind Map: VĂN BẢN KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Luật lao động

1.1. Các chế độ chính sách

1.1.1. Chế độ với lao động nữ

1.1.2. Sử dụng lao động hợp lý

1.1.3. Kinh tế- xã hội

1.1.4. Chính sách bảo hộ lao động

2. nghĩa vụ

2.1. Với người sử dụng lao động

2.1.1. Tuân thủ tiêu chuẩn

2.1.2. Lập kế hoạch biện pháp an toàn

2.1.3. Trang bị phương tiện bảo hộ lao động

2.1.4. Cử người giám sát an toàn lao động

2.1.5. Xây dựng nội quy lao động

2.1.6. Huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn

2.1.7. Khám sức khỏe định kì

2.2. Với người lao động

2.2.1. Chấp hành quy định an toàn lao động

2.2.2. Sử dụng và bảo quản thiết bị bảo hộ lao động

2.2.3. Báo cáo sự cố nhanh chóng

3. Quyền

3.1. Với người sử dụng lao động

3.1.1. Tuân thủ quy định về an toàn lao động

3.1.2. Khen thưởng và xử phạt đối với an toan lao động

3.1.3. Khiếu nại về quy định lao động

3.2. Với người lao động

3.2.1. Yêu cầu đảm bảo điều kiện lao động

3.2.2. Từ chối làm việc không đảm bảo an toàn

3.2.3. Khiếu nại tố cáo người sử dụng lao đông khi vi phạm an toàn lao động