IoT Solution

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IoT Solution by Mind Map: IoT Solution

1. Nông nghiệp

1.1. Cây trồng

1.1.1. Nhà kính (Thuỷ canh, cây hữu cơ...)

1.1.2. Vườn cây

1.1.3. Trang trại

1.1.4. Nông trại

1.2. Thuỷ sản

1.2.1. Nhân tạo

1.2.2. Tự nhiên

2. Công nghiệp

2.1. Kho lạnh (Giám sát nhiệt độ, đóng/mở cửa)

2.2. Vận tải

2.3. Nhà máy (Giám sát khí thải, nước thải...)

3. Môi trường

3.1. Không khí

3.2. Nguồn nước

4. Y Tế

4.1. Kho dược phẩm

4.2. Bệnh viện (Giám sát môi trường kháng khuẩn)