ความเหลื่อมล้ำด้านการศก.ไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเหลื่อมล้ำด้านการศก.ไทย by Mind Map: ความเหลื่อมล้ำด้านการศก.ไทย

1. ฐานะทางเศรษกิจ

1.1. รวย

1.2. ปานกลาง

1.3. ยากจน

2. ความไม่พอใจในการศึกษา

2.1. ระบบการศึกษารวมถึงหลักสุตร

2.2. ครู

2.3. นร.

2.3.1. เ

2.4. เพื่อนนร.

3. เพศ

4. อายุ

5. ถิ่นที่อยู่อาศัย

6. คุณภาพสถานศึกษา

6.1. งบประมาณ

6.2. บุคลากรกศ

7. รัฐ

7.1. ความไม่เเน่นอนต่อเนื่องทางการเมือง

7.2. นโยบายที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม

7.3. การทุจริต

8. สภาพครอบครัว

8.1. ค่านิยม

8.2. วัฒนธรรม

9. ศาสนา

9.1. ในรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตร

9.2. การไม่สามารถตอบสนองความหลากหลายทางศาสนา เด็กนับถือคริตส์ต้องเรียนพระพุทธ ต้องสอบพระพุทธ

10. สุขภาพ

10.1. ความรุนเเรง

10.1.1. ระหว่างนร.กับนร.

10.1.2. ครูกับนร.

10.1.3. ในครอบครัว

10.2. ท้องในวัยเรียน

10.3. ยาเสพติดเเละสิ่งเสพติด

10.4. โรคประจำตัวของผู้เรียน