CHƯƠNG 10: ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 10: ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA by Mind Map: CHƯƠNG 10: ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

1. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI

1.1. Giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng

1.2. Được sản xuất trong phạm vi 1 nước

1.3. Trong 1 khoảng thời gian nhất định

2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA GDP

2.1. Y=C+I+G+NX

2.1.1. C: Tiêu dùng

2.1.1.1. Hàng hóa

2.1.1.1.1. Lâu bền (không bao gồm nhà ở)

2.1.1.1.2. Không lâu bền

2.1.1.2. Dịch vụ

2.1.2. I: Đầu tư

2.1.3. G: Mua sắm của chính phủ

2.1.4. NX: Xuất khẩu ròng

3. GDP THỰC SO VỚI GDP DANH NGHĨA

3.1. GDP thực

3.1.1. Tính giá trị theo giá cố định

3.1.2. Chọn 1 năm làm năm gốc

3.1.3. Không bị thay đổi bởi giá cả

3.2. GDP danh nghĩa

3.2.1. Tính giá trị theo giá hiện hành

4. THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA NỀN KINH TẾ

4.1. Đánh giá nền kinh tế vận hành tốt hay không thì xem xét việc tổng thu nhập

4.2. GDP đo đồng thời cả 2 chi tiêu

4.2.1. Tổng thu nhập của tất cả mọi người

4.2.2. Tổng chi tiêu cho sản lượng hàng hóa và dịch vụ

5. CHỈ SỐ GIẢM PHÁT GDP

5.1. CÔNG THỨC: (GDP danh nghĩa/GDP thực)*100

5.2. Tỷ lệ lạm phát

5.2.1. Phần trăm thay đổi trong thước đo mức giá từ giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp

5.2.2. CÔNG THỨC: tỷ lệ lạm phát trong năm 2=((chỉ số giảm phát năm 2 - chỉ số giảm phát năm 1)/chỉ số giảm phát năm 1)*100