แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒ by Mind Map: แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒

1. การสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรง

1.1. สาขานิรภัยการป้องกันอัคคีภัย

1.1.1. ระเบียบ ทอ. ว่าด้วย นิรภัยภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒

1.1.2. ผังงานแสดงลำดับขั้นตอนการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ

1.1.3. ตัวอย่าง

1.1.3.1. การรายงานผลการวิเคราะห์

1.1.3.2. การแก้ไขเพื่อป้องกัน

1.1.3.3. หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

1.1.3.3.1. ขออนุมัติให้ ขรก.เดินทางไปราชการและขอใช้งบประมาณ

1.1.3.3.2. ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะใช้ราชการ

1.1.3.3.3. มาตรการป้องกัน

1.1.4. ขั้นตอนในการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุภาคพื้นร้ายแรง

1.1.4.1. การมอบหมายหน้าที่ให้ คณะ จนท.ดำเนินการด้านนิภัยภาคพื้น ทอ.

1.1.4.1.1. การถ่ายภาพ

1.1.4.2. สถานที่และบุคคลที่ควรไปพบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1.5. ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๓

1.1.6. ตำราสายวิทยาการช่างโยธา

1.1.7. การตั้งสมมติฐาน

1.1.8. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสอบสวน

1.2. สาขานิรภัยสาธารณูปการ

1.3. สาขานิรภัยอุตสาหการ

1.4. สาขานิรภัยทั่วไป

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุภาคพื้น

3. จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุภาคพื้น ของ นขต.ทอ. เพื่อใช้ในการประชุม ศปก.ทอ.