EDUCACIÓN E FORMACIÓN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EDUCACIÓN E FORMACIÓN by Mind Map: EDUCACIÓN E FORMACIÓN

1. Sistema educativo

1.1. Ensino público

1.1.1. Bacharelato

1.1.1.1. Falta de información con respecto as ramas á escoller para os estudos post- obligatorios

1.1.2. Formación Profesional

1.1.2.1. Escasas plazas para pasar dun ciclo medio a un ciclo superior en comparación coa demanda que existe.

1.1.3. Universidad de Ourense

1.1.3.1. Desenvólvense insuficientes carreiras en relación có espazo que se lle destina a éste recurso.

1.2. Ensino privado

1.2.1. Escola de Música de Ourense

1.2.1.1. O principal problema é que non acreditan nin dan títulos en relación co teu nivel.

1.2.2. Escola de Idiomas de Ourense

1.2.2.1. Os prezos dos exames oficiais para acceder ós títulos son elevados para as persoas estudantes da escola. Polo xeral, os horarios non soen ser compatibles co horario laboral que está establecido.

1.2.3. Escola de Arte escénicas de Ourense

1.2.3.1. As persoas que non están matriculadas, non poden acceder as salas de ensaio das que dispón esta infraestructura.

2. Formación Ocupacional

2.1. Problema principal: Non dispomos da información suficiente para tratar sobre este tema.

3. Outras formacións

3.1. La Molinera é un espazo creado por o Concello de Ourense no que se imparten distintos cursos pero os certificados obtidos non están homologados e adémais existe unha falta de publicidade.