Les xarxes informàtiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les xarxes informàtiques by Mind Map: Les xarxes informàtiques

1. Quin tipus de xarxes hi ha?

1.1. WAN

1.1.1. Xarxa d'àrea àmplia

1.2. MAN

1.2.1. Xarxa d'àrea metropolitana

1.3. LAN

1.3.1. Xarxa d'àrea local

2. Elements de comunicació

2.1. En podem trobar de molts tipus

2.1.1. Router

2.1.2. Swich

2.1.3. AP

3. Els diferents protocols de comunicació

3.1. PPP

3.2. TCP-IP

4. Deferents canals de comunicació

4.1. Cable

4.2. Inal·làmbric

5. Definició

5.1. Es la unió de varies computadores per poder pasar informació d'un a un altre.