Historiografía

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Historiografía by Mind Map: Historiografía

1. 1. Introdución

1.1. 1. Introdución

1.1.1. Facer compatible a narración de sucesos históricos coa fermosura da linguaxe

1.1.2. "Relato de acontecementos ordenados"

1.1.3. Primeiros historiadores

1.1.3.1. Heródoto

1.1.3.2. Tucídices

1.1.3.3. Polibio

1.1.3.3.1. Levado a Roma como refén

1.1.4. Principios

1.1.4.1. Racionalismo

1.1.4.2. Non lles interesa o por qué dos gregos

1.1.4.2.1. Buscan o para que

1.2. 2. Características

1.2.1. Patriotismo

1.2.2. Compromiso político

1.2.3. Moralizante

1.2.3.1. Mores maiorum

1.2.4. Retórica

1.2.5. Evolución

1.2.5.1. Fins do século III a.C.

1.2.5.1.1. Nacionalismo

1.2.5.2. Influencia e contacto coa literatura grega

1.2.5.2.1. Polibio, Tucídides

1.3. 3. Precedentes: primeiros documentos

1.3.1. Documentos públicos

1.3.1.1. Foedera regum

1.3.1.1.1. Tratados cos reis de pobos veciños

1.3.1.1.2. Albanos e romanos

1.3.1.1.3. Metade xurídicos e metade relixiosos

1.3.1.2. Actas dos maxistrados

1.3.1.2.1. Arquivos oficiais

1.3.2. Documentos privados

1.3.2.1. Historia de familias importantes que gardan arquivos dos antepasados

1.3.2.1.1. Laudationes funebres

1.3.2.1.2. Tituli imaginum

2. 2. Época arcaica

2.1. 1. Os primeiros analistas (III-II a.C.)

2.1.1. Fabio Pictor

2.1.2. L. Cincio Alimento

2.1.3. Escriben en grego pola pouco nivel da prosa latina

2.2. 2. Catón o Vello (234-149 a.C.)

2.2.1. Origines

2.2.1.1. Primeira obra en latín de historiografía

2.2.1.2. Historia de Roma dende a súa fundación

2.2.1.2.1. Guerras Púnicas e feitos contemporáneos

2.3. 3. Analistas posteriores a Catón

2.3.1. Autores

2.3.1.1. Casio Hemina, Mucio Escévola, Valerio Antias e Claudio Cuadrigarop

2.3.1.1.1. Apóianse en outras obras de autores, non en documentos

2.3.2. 3.1 Fontes

2.3.2.1. Autores precedentes gregos

2.3.2.2. Historiografía etrusca

2.3.3. 3.2 Documentos

2.3.3.1. Públicos

2.3.3.1.1. Relixiosos

2.3.3.1.2. Políticos

2.3.3.2. Privados

2.3.3.2.1. Arquivos particulares de familias

2.3.3.3. Conclusión

2.3.3.3.1. Pouca fiabilidade

2.3.4. 3.3 Metodoloxía

2.3.4.1. Falsificación

2.3.4.2. Esaxeración

2.3.4.3. Invención

2.3.5. 3.4 Finalidade

2.3.5.1. Interese único por Roma

2.3.5.2. Escola de civismo e instrumento de goberno

3. 3. Época Clásica

3.1. 1. Caius Iulius Caesar

3.1.1. Un narrador en 3ª persoa

3.1.1.1. Biografía

3.1.1.1.1. I Triunvirato da República

3.1.1.1.2. Proclamouse ditador

3.1.1.1.3. Non pode ser considerado historiador

3.1.1.1.4. Obra historiográfica

3.2. 2. Caius Sallustius Crispus

3.2.1. Vida

3.2.1.1. Familia plebea

3.2.1.2. Apoio a Xulio César

3.2.1.3. Traballos históricos

3.2.1.4. Viviu a crise de fin da República

3.2.1.4.1. Cronista

3.2.2. Obra

3.2.2.1. A conxura de Catilina

3.2.2.2. Iugurtha (Bellum Iuguthium)

3.2.2.2.1. Guerra de Numidia

3.2.2.3. De Historias (Historiae)

3.2.2.3.1. Feitos dende a morte de Sila ata o triunfo de Pompeio

3.2.3. Lingua e estilo

3.2.3.1. Modelo do grego Tucídices

3.2.3.1.1. Pon a servicio da política as tendencias que domina da retórica

3.2.3.2. Arcaizante

3.2.3.2.1. Imitación de Catón o Vello

3.2.3.3. Idea central

3.2.3.3.1. Resaltar a Roma

3.2.3.4. A virtus (xente honesta e boa) fixo grande a Roma

3.3. 3. C. Cornelio Nepote

3.3.1. Historiografía biográfica

3.3.1.1. Que posteriormente desenvolverá Suetonio

3.3.2. Obra

3.3.2.1. De viris illustribus

3.3.2.1.1. Personaxes romanos e estranxeiros

3.3.2.2. De excellentibus ducibus

3.3.2.2.1. Vida de Catón o Vello

3.3.2.2.2. Vida de Ático

3.3.2.3. Características

3.3.2.3.1. Anécdotas triviais e banales verosímiles

4. 4. Época post Clásica

4.1. 1. Suertonio (70-140 a.C.)

4.1.1. Introdución

4.1.1.1. Estudos en Roma baixo a protección de Plinio o Mozo

4.1.1.2. Arquiveiro de Adriano

4.1.2. Obra

4.1.2.1. De viris illustribus

4.1.2.2. De duodecim Caeseram vita

4.1.2.2.1. Vidas dende César ata Domiciano

4.1.2.3. Estilo

4.1.2.3.1. Detalles irrelevantes e anecdóticos

4.2. P. Cornelio Tácito

4.2.1. Introdución

4.2.1.1. Proviña dunha familia senatorial

4.2.1.2. Discípulo de Quintiliano e amigo de Plinio o Mozo

4.2.1.3. Testemuña do fin da dinastía Claudia e a chegada dos Antoninos

4.2.2. Obra

4.2.2.1. Biografía

4.2.2.1.1. De vita et moribus Iulii Agricolae

4.2.2.1.2. Germania

4.2.2.1.3. Historiae

4.2.2.1.4. Annales

4.2.3. Características

4.2.3.1. Pesimismo

4.2.3.1.1. Traxedia

4.2.3.2. Máis profundo que Salustio

4.2.3.3. Oponse ao Imperio

4.2.3.4. Brevidade, concisión e solemnidade

5. 5. Tito Livio

5.1. 1. A súa vida

5.1.1. Padua, 59 a.C.

5.1.2. Ditadura de César e triunfo de Augusto

5.1.3. Amigo de Augusto e do mozo Claudio

5.2. 2. A súa obra

5.2.1. Composición

5.2.1.1. Narrar historia dende Ab Urbe Condita ata a morte de Augusto

5.2.1.1.1. Non rematada, final brusco

5.2.1.2. II Guerra Púnica

5.2.1.3. III Guerra Samnita

5.2.1.4. Perochiae

5.2.1.4.1. Resumo esquemático dos libros

5.3. 3. Método e Fontes

5.3.1. Poñer en boca de personaxes discursos inventados

5.3.1.1. Influencia de Polibio

5.3.1.1.1. Fiabilidade escasa

5.3.2. Espírito crítico progresivo

5.3.3. Amor a Roma

5.3.4. Non transcribe textualmente os documentos textuais oficiais

5.3.4.1. Falsear a historia de Roma para ensalzar a ricos e familias ilustres.

5.3.4.1.1. Non hai relacións lóxicas

5.4. 4. As súas fins

5.4.1. Coincidencia con Nepote e Salustio no sentido moralista

5.4.2. O escritor convértese en moralista

5.4.3. Respecto polos mos maiorum

5.4.4. Apoio ao programa restaurador de

5.5. 5. O seu estilo

5.5.1. Opus oratorium maxime

5.5.1.1. Concepción de Cicerón

5.5.1.1.1. Mestre na retórica

5.5.2. Actea ubertas

5.5.2.1. Abundancia transparente, con períodos longos, amplos e cadenciosos, afíns á prosa ciceroniana

5.5.3. O poeta da historia

5.5.3.1. Lendas heroicas

5.5.3.1.1. Mucio Escévola

5.5.3.1.2. Horacio Cocles

6. 6. Época decadente ( II-IV d.C.)

6.1. 1. Época decadente

6.1.1. Floro, século II

6.1.1.1. Condénsase a produción de Tito Livio

6.1.2. Eutropio, século IV

6.1.2.1. Vida

6.1.2.1.1. Non sabemos sobre a súa vida privada

6.1.2.1.2. Escalou no cursus honorum

6.1.2.2. A súa obra

6.1.2.2.1. Epítome ou Brevarium

6.1.2.2.2. Xénero dominante

6.1.2.3. Lingua e estilo

6.1.2.3.1. Claridade e sinxeleza

6.1.2.3.2. Brevitas

6.1.2.3.3. Elipses

6.1.2.3.4. Coordinación e xustaposición

6.1.2.4. Influencia

6.1.2.4.1. O historiador que perdura ata a Idade Media

6.1.2.4.2. Chegou a ser libro de texto

6.1.2.4.3. Tivo traduccións gregas

6.1.2.4.4. Hoxe en día: estudo a historia de Roma

6.1.3. Amiano Marcelino

6.1.3.1. Un soldado e un grego

6.1.3.2. Obra

6.1.3.2.1. Rerum Gestarum Libri XXXI

6.1.3.3. Uso da lingua latina a pesar de que escribía en grego

6.1.3.4. Historia Augusta

6.1.3.4.1. Biografías de emperadores e personalidades dende Adriano ata Numeriano

6.1.3.4.2. Composta por seis autores diferentes dende Diocleciano a Constantino