Prawo w transporcie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Prawo w transporcie by Mind Map: Prawo w transporcie

1. Transport drogowy

1.1. TIR

1.1.1. Międzynarodowy Transport Drogowy

1.2. CMR

1.2.1. Międzynarodowy list przewozowy

1.3. ADR

1.3.1. konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

1.4. AETR

1.4.1. zasady przewozów międzynarodowych-, czasu pracy, oraz jego ewidencji

1.5. ATP

1.5.1. umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych

2. Transport kolejowy

2.1. COTIF

2.1.1. jednolity system prawny w zakresie przewozu osób, towarów, zasad użytkowania wagonów i infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej

2.2. SMGS

2.2.1. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu

2.3. AGC

2.3.1. Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych

2.4. AGTC

2.4.1. umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących

2.5. RIV

2.5.1. umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej

3. Transport lotniczy

3.1. Konwencja Chicagowska

3.1.1. umowa międzynarodowa regulująca kwestie z zakresu prawa lotniczego, główne źródło międzynarodowego prawa lotniczego

3.2. ADN

3.2.1. Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi

3.3. DGR

3.3.1. międzynarodowa konwencja dotycząca lotniczego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

3.4. Konwencja Warszawska

3.4.1. dział prawa obejmujący przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w przestrzeni w drugie

4. Transport morski

4.1. Konwencja Helsińska

4.1.1. monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego.

4.2. IMDGC

4.2.1. Konwencja o przewozie towarów niebezpiecznych drogą morską

4.3. Reguły YORKU ANTWERPII

4.3.1. prywatny zbiór reguł zalecanym do stosowania w umowach przewozowych w handlu morskim

5. Transport śródlądowy

5.1. ADN

5.1.1. Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi,

5.2. NAIDES

5.2.1. zintegrowany europejski program działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej