พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 by Mind Map: พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

1. 1.การทำลาย แก้ไข ไม่่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้อื่น ** มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท **

2. 3.การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอม ** จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

3. 5.การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร–การก่อการร้าย ** จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

4. 7.การกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3

5. 9.ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องขยายเวลาการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เอาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน และกรณีที่จำเป็น อาจสั่งให้ขยายเป็น 2 ปี สาเหตุที่ขยายเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลง รูปแบบการกระทำความผิดจึงอาจซับซ้อนมากขึ้น

6. 11.การโพสต์ภาพลามกและสามารถแชร์สู่ประชาชนคนอื่นได้ ** จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท **

7. 13.การโพสต์ภาพผู้เสียชีวิต หากเป็นการโพสต์ที่ทำให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ** มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท **

8. 2.การระงับ ชะลอ ขัดขวาง รบกวนระบบของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ** โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท**

9. 4.การโพสต์ข้อมูลเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ** จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

10. 6.การกด Like ทำได้ไม่ผิด พ.ร.บ. คอมพ์ยกเว้นการกด Like ข้อมูลที่มีฐานความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้น

11. 8.ผู้ดูแลระบบ หรือแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น เมื่อพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้วลบออกไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าไม่ยอมลบออก ** โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ**

12. 10.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบทำงานไม่ปกติ ทำให้บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย ** โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท**

13. 12.การโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ หรือดัดแปลง ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ** มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท**