ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ by Mind Map: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

1.1. ΚΙΝΗΣΗ

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

2.1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ

3. ΘΕΡΜΙΚΗ

3.1. θερμότητα του ήλιου

3.1.1. ΗΛΙΟΣ

4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

4.1. ΔΥΝΑΜΗ

4.1.1. δυναμική

5. ΧΗΜΙΚΗ

5.1. ΤΡΟΦΗ

6. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

6.1. ΣΧΑΣΗ ΠΥΡΗΝΑ

6.1.1. σχάση πυρήνα

7. ΦΩΤΕΙΝΗ

7.1. ΦΩΣ

8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8.1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8.1.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

8.1.1.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

8.1.2. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

8.1.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

8.1.4. ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΥΜΑΤΑ

8.2. ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8.2.1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ

8.2.1.1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ

8.2.2. ΠΥΡΗΝΙΚΑ

8.2.2.1. ΠΗΡΥΝΙΚΑ

8.2.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

8.2.3.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ