THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO by Mind Map: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

1. I.c) Đặc điểm doanh nghiệp

1.1. ĐƯỜNG CẦU của doanh nghiệp trong thị trường CTHH là một đường thẳng nằm ngang song song với trục hoành.

1.2. TỔNG DOANH THU (TR) là toàn bộ số tiền mà công ti nhận được khi thị trường tiêu thụ mốt số sản lượng nhất định

1.3. DOANH THU BIÊN : sản phẩm đồng nhất, giá không đổi nên MR không đồi và MR=P

1.4. DOANH THU TRUNG BÌNH là mức doanh thu được tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm bán được

1.5. TỔNG LỢI NHUẬN là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí II(Q) = TR(Q) - TC(Q)

2. ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Cho biết lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng cho thị trường ở mỗi mức giá có thể

2.2. Nếu giá cả < chi phí biến đổi trung bình tối thiểu (AVCmin) ---> DN đóng cửa

2.3. Lượng cung DN sẽ bằng không ở bất cứ giá nào < AVCmin

3. ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH

3.1. Cho biết tổng sản lượng mà các doanh nghiệp trong ngành sẵn lòng cung ứng trong ngắn hạn với mọi mức giá có thể

4. HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

4.1. VỀ GIÁ CẢ VÀ CHI PHÍ TRUNG BÌNH

4.1.1. TTCTHH có lợi cho người tiêu dùng

4.2. VỀ HIỆU QUÁ KINH TẾ

4.2.1. Lợi nhuận kinh tế của các DN hoạt động trong thị trường =0

4.2.2. DN sự chọn quy mô sản xuất tối ưu và sẽ sản xuất tại điểm chi phí trung bình dài hạn(LAC) đạt giá trị tối thiểu

5. I.a) Khái niệm

5.1. Là thị trường KHÔNG có người mua hay người bán đủ sức QUYẾT ĐỊNH

5.1.1. giá cả

5.1.2. số lượng hàng hóa

5.1.3. dịch vụ

6. I.b) Đặc điểm thị trường

6.1. Số lượng người cung ứng lớn và không ảnh hưởng tới gía thị trường.

6.2. Doanh nghiệp có thể gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành dễ dàng.

6.3. Sản phẩm doanh nghiệp đồng nhất với nhau.

6.4. Người mua và bán dễ dàng nắm bắt thông tin giá cả thị trường.

7. Phân tích đặc điểm của thị trường cạnh tranh toàn toàn

7.1. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

7.1.1. DẤU HIỆU KHI DOANH NGHIỆP CÓ LỜI

7.1.1.1. -TR > TC hay P > ACmin

7.1.2. NGUYÊN TẮC

7.1.2.1. MC= MR= Ptt

7.2. TRƯỜNG HỢP HÒA VỐN

7.2.1. DẤU HIỆU

7.2.1.1. TR = TC hay P = AC

7.2.2. NGUYÊN TẮC

7.2.2.1. MC = MR = P

7.2.3. TUY NHIÊN LỢI NHUẬN = O

7.3. LỰA CHỌN

7.3.1. Tiếp tục sản xuất

7.3.2. Đóng cửa( ngừng sản xuất)

7.4. TỐI THIỂU HÓA LỖ

7.4.1. DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP BỊ LỖ

7.4.1.1. TR < TC hay P<AC

7.4.2. DẤU HIỆU

7.4.2.1. TR < TC HAY P < ACmin