การวิจัยทางธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิจัยทางธุรกิจ by Mind Map: การวิจัยทางธุรกิจ

1. -

2. บทที่ 1 บทนำ

2.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

2.1.1. ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

2.1.1.1. เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้

2.1.2. ด้านปัจจัยต่าง ๆ

2.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.2.1. เพื่อศึกษา

2.3. ขอบเขตของการวิจัย

2.3.1. ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย

2.3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.3.3. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย

2.3.3.1. ตัวแปรอิสระ

2.3.3.2. ตัวแปรตาม

2.3.4. การกำหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย

2.4. สมมุติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ

2.4.1. สมมุติฐานการวิจัย

2.4.2. วิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับงานวิจัย

2.4.2.1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

2.4.2.2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน

2.5. นิยามคำศัพท์

2.5.1. การนิยามเชิงแนวความคิด

2.5.2. การนิยามเชิงปฎิบัติการ

2.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.7. -

3. บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1. ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย

3.1.1. แบบสอบถาม

3.1.2. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา

3.2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.3. กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

4. -

5. -

6. -

7. บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์

7.1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของ

7.2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.1. ตัวแปรอิสระ

7.2.2. ตัวแปรตาม

7.3. -

7.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7.4.1. ตัวแปรอิสระ

7.4.2. ตัวแปรตาม

8. -