Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TÖRÖK KOR by Mind Map: TÖRÖK KOR

1. 1521-1566

1.1. 1521: Nándorfehérvár

1.2. 1526.08.29.: Mohács

1.3. 1526-1540: kettős királyság

1.3.1. Szapolyai János

1.3.1.1. török 1532: Kőszeg (Jurisics M.)- akció rádiusz

1.3.2. Habsburg Ferdinánd

1.3.3. váradi béke, záradék

1.4. 1540: János Zsigmond

1.4.1. 1541: török Budára

2. 1541-1568

2.1. terület; feltartóztatásuk

2.1.1. végvárrendszer

2.1.2. 1543-5: Buda védelmi vonalának szélesítése

2.2. 1552

2.2.1. Fráter Gy. kísérlete

2.2.2. Temesvár: Kara Ahmed

2.2.3. Drégely: Khadim Ali

2.2.4. Szolnok: együtt

2.2.5. Eger: együtt

2.2.5.1. 09.: akció rádiusz

2.3. 1566

2.3.1. Gyula: Pertaf, Kerecsényi László +

2.3.2. Szigetvár: Szulejmán +, Zrínyi M. +

2.4. 1568: drinápolyi béke

2.4.1. Status quo

2.4.2. török, Habsburg

3. Várépítészet- végvárrendszer

3.1. Luxemburg Zs., Hunyadi M.

3.1.1. 1521: tolódik

3.2. 1526 után

3.2.1. észak

3.2.1.1. Érsekújvár, Eger, Tokaj, Szatmár

3.2.2. kelet

3.2.2.1. Várad, Gyula, Lippa, Temesvár, Lugos, Karánsebes

3.2.3. nyugat

3.2.3.1. Sziszek, Kapronca, Szigetvár, Kanizsa, Veszprém, Várpalota, Győr, Komárom

3.3. bástya

3.3.1. olasz mesterek

3.3.2. rondella, sokszög, óolasz, újolasz/füles

3.4. költségek

3.4.1. vitézlő rend

3.4.1.1. Tinódi, Balassi

3.4.2. főkapitáynságok

3.4.2.1. Felsőmo-i: Kassa

3.4.2.2. Bányavárosi: Komárom

3.4.2.3. Duna-Balaton közi: Győr

3.4.2.4. Balaton-Dráva-közi: Kanizsa

3.4.2.5. Vend: Varasd

3.4.2.6. Horvát: Károlyváros

3.5. Sirok

4. Oszmán-török hadsereg

4.1. létrejötte, felépítése

4.1.1. iszlám fegyveres terjesztése

4.1.2. 13.sz.: Oszmán

4.1.3. szpáhik, akindzsik, etc

4.1.4. janicsárok, etc

4.1.5. európai: ruméliai, ázsiai: anatóliai

4.2. taktika

4.2.1. irreguláris, reguláris

4.2.2. kp, posztok, hadjáratok, ármány, fókusz 1

4.3. 15.sz. újítások

4.3.1. tüzérség, hadiflotta

4.4. létszám

4.4.1. szpáhi-föld, janicsárok (haradzs)

5. Királyi Magyarország

5.1. 1526-tól

5.1.1. Habsburg

5.1.1.1. Pozsony (korona 1564)

5.2. királyok

5.2.1. 1526-1564 I.Ferdinánd

5.2.2. 1564-1576 I.Miksa

5.2.3. 1576-1608 I.Rudolf

5.2.4. 1608-1619 II.Mátyás

5.2.5. 1619-1637 II.Ferdinánd

5.2.6. 1637-1657 III:Ferdinánd

5.2.7. 1657-1705 I.Lipót

5.3. közigazgatás

5.3.1. központi kormányzati hivatalok

5.3.1.1. Pozsony

5.3.1.1.1. magyar tanács, kancellária, kamara, főkapitányságok

5.3.1.2. Bécs

5.3.1.2.1. Udvari kancellária, Kamara, Haditanács

5.3.2. rendi intézmények

5.3.2.1. magyar rendi országgyűlés

5.3.2.1.1. főrendi tábla, alsó tábla

5.3.2.1.2. felírat: törvényjavaslat a királynak

5.3.3. vármegyék

5.3.3.1. főispán, alispán

5.3.4. nádor=palatinus (isp)

5.3.4.1. nemesség képviselője

5.3.4.2. királyi udvar vezetője, király helyettese

5.3.4.3. r.ogy.+király nevezi ki

5.3.4.4. Eszterházy Miklós

6. Török Hódoltság

6.1. 1541-től

6.2. változások

6.2.1. arányok, szpáhik, helyszín-török

6.3. közigazgatás- vilajet

6.3.1. beglerbég, pasa

6.3.2. vilajetek

6.3.2.1. 1541 Buda

6.3.2.1.1. Szokolu Musztafa

6.3.2.2. 1552 Temesvár

6.3.2.3. 1596 Eger

6.3.2.4. 1600 Kanizsa

6.3.2.5. 1663 Érsekújvár

6.3.3. díván: bég tanácsadó testülete

6.3.4. defterdár: adószedés irányítása

6.3.4.1. szpáhik: adószedők

6.3.5. aga

6.3.5.1. janicsár: gyalogosok parancsnoka

6.3.5.2. kapudán: dunai flotilla parancsnoka

6.3.6. szandzsákok

6.3.6.1. sz.bég

6.3.6.2. hadi, jogszolgáltatás, közigazgatás

6.3.6.3. kádi: bíró

6.3.7. nahije

6.4. birtokok

6.4.1. khász: szultáni

6.4.2. szpáhi

6.4.3. ziamet

6.4.4. tímár

6.5. adók

6.5.1. kincstári: haradzs

6.5.2. földesúri: kapu, 1/10, legelőhasználat

6.5.3. maktu: khászon (1)

6.5.4. condominium: földesúri 1/9

6.6. parasztvármegyék: önszervező

7. Erdélyi Fejedelemség

7.1. egyezmény

7.1.1. 1541: gyalui

7.1.1.1. Fráter Gy.+

7.1.2. 1570: speyeri

7.1.2.1. János Zsigmond, I.Miksa

7.2. 1571: JZs +

7.2.1. egyezmény, de

7.2.1.1. 1613-1629 Báthori Ist

7.2.1.2. 1630-1648 I.Rákóczy Gy.

7.3. felépítés

7.3.1. szász székek, székely sz, erdélyi vármegyék, Partium

7.4. államszervezet

7.4.1. rendi monarchia

7.4.1.1. ogy.: nemességek+királyi megbízott

7.4.2. de fejedelem

7.4.2.1. Szultán támogatása

7.4.2.1.1. athnamé

7.4.2.2. fejedelmi birtok: földesúri (=domaniális) adók

7.5. jogi státusz

7.5.1. korlátozott

7.5.1.1. Szultán

7.5.1.1.1. athnamé, háború-béke, évi adó

7.5.2. gyenge Habsburg befolyás

7.6. társadalom

7.6.1. parasztság, nemesség

7.7. rendi, etnikai, vallási viszonyok

7.7.1. szászföld

7.7.1.1. szász

7.7.1.2. német, román

7.7.1.3. evangélikus, ortodox

7.7.2. magyar megyék

7.7.2.1. magyar

7.7.2.2. román, magyar

7.7.2.3. ortodox, református, katolikus

7.7.3. székelyföld

7.7.3.1. székely

7.7.3.2. magyar

7.7.3.3. unitárius, katolikus, református

7.8. 1568: tordai ogy.

7.8.1. evangélikus, református, katolikus, unitárius

7.8.2. x: ortodox

7.9. románok

7.9.1. x nemesség

7.9.1.1. csonka társadalom