Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAPHIC by Mind Map: GRAPHIC

1. ความหมาย

1.1. ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งใช้การสื่อความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ

2. ระบบสี

2.1. RGB

2.1.1. เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สี 3 สี คือ แดง ( Red), เขียว ( Green) และน้ำเงิน ( Blue)

2.1.2. เมื่อนำมาผสมผสานกันทำให้เกิดสีต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี

2.2. CMYK

2.2.1. ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ออกทางกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบอื่นๆ

2.2.2. ประกอบด้วย สีหลัก 4 สี คือ สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีดำ (Black) เมื่อนำมาผสมกันจะเกิดสีเป็นสีดำ

2.3. HSB

2.3.1. Hue คือ สีต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากวัตถุแล้วเข้าสู่สายตาของเรา เช่น สีเขียว สีเหลือง สีแดง

2.3.2. Saturation คือ ความสดของสี โดยค่าความสดของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 ถ้ากำหนด

2.3.3. Brightness คือ ระดับความสว่างของสี โดยค่าความสว่างของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100

2.4. LAB

2.4.1. L เป็นการกำหนดความสว่างซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

2.4.2. A เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีเขียวไปสีแดง

2.4.3. B เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีน้ำเงินไปสีเหลือง

3. ประเภทของไฟล์

3.1. JPEG หรือ JPG

3.1.1. เป็นรูปแบบไฟล์ที่เก็บภาพแบบราสเตอร์ที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนัก

3.2. GIF

3.2.1. เป็นไฟล์ภาพที่สามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก

3.3. PNG

3.3.1. ไฟล์ภาพชนิดนี้แสดงสีได้มากกว่า 256 สี และยังสามารถทำพื้นหลังภาพให้โปร่งใสได้

3.4. BMP

3.4.1. เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพมาตรฐานที่ใช้ได้ในระบบWindowsโดยมีลักษณะการจัดเก็บ ไฟล์ภาพเป็นจุดสีทีละจุดจึงทำให้ภาพดูเสมือนจริง

3.5. TIF หรือ TIFF

3.5.1. สามารถเก็บข้อมูลของภาพไว้ได้ครบถ้วน ทำให้คุณภาพของสีเหมือนต้นฉบับ

3.6. PSD

3.6.1. ไฟล์ภาพเฉพาะโปรแกรม Adobe Photoshop จะทำการบันทึกแบบแยกเลเยอร์ โดยเก็บประวัติการทำงานและรายละเอียดการตกแต่งภาพ เอาไว้ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขในภายหลัง

4. ประเภท

4.1. ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ

4.1.1. เป็นภาพกราฟิกที่มีแต่ความกว้างและความยาว แต่จะไม่มีความหนาหรือความลึก

4.2. ภาพกราฟิกประเภท 3 มิติ

4.2.1. ภาพที่ได้จะมีลักษณะเหมือนภาพที่มองจากตาคน โดยภาพกราฟิกประเภท 3 มิติจะมีส่วนโค้ง เว้า มุม แสง ความลึก

5. หลักการทำงาน

5.1. Raster

5.1.1. เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล

5.1.2. มีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่งจนเกิดเป็นภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย

5.2. Vector

5.2.1. เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการประมวลผลโดยอาศัยหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มีสีและตำแหน่งที่แน่นอน

5.2.2. ภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือรูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพ จะไม่ลดลง

6. ประโยชน์

6.1. ช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับภาพ

6.2. สามารถตกแต่งและแก้ไขภาพถ่ายจากการถ่ายภาพปกติได้

6.3. ทำให้ภาพในจินตนาการสามารถเป็นจริงได้ด้วยภาพ