Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAPHIC by Mind Map: GRAPHIC

1. ความหมาย

1.1. ศิลปะหรือศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่สื่อความหมายโดยใช้เส้น ภาพเขียน สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจความหมายได้ทันที และถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

2. ประเภท

2.1. ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ

2.1.1. เป็นภาพกราฟิกที่มีแต่ความกว้างและความยาว

2.2. ภาพกราฟิกประเภท 3 มิติ

2.2.1. เป็นภาพที่เกิดจากการใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ จะมีส่วนโค้ง เว้า มุม แสง ความลึก

3. ประเภทไฟล์

3.1. JPEG หรือ JPG

3.2. GIF

3.3. PNG

3.4. BMP

3.5. TIF หรือ TIFF

3.6. PSD

4. ระบบสี

4.1. RGB

4.1.1. แสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.2. CMYK

4.2.1. แสดงสีของเครื่องพิมพ์

4.3. HSB

4.3.1. มองเห็นสีของสายตามนุษย์

4.4. LAB

4.4.1. แสดงสีที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด ๆ สามารถใช้กับสีที่เกิดจากอุปกรณ์

5. หลักการทำงาน

5.1. กราฟิกแบบราสเตอร์ (Raster)

5.1.1. เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการสร้างสีหรือกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงาม

5.2. กราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector)

5.2.1. เกิดจากการประมวลผลโดยอาศัยหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มีสีและตำแหน่งที่แน่นอน

6. ประโยชน์

6.1. มีความดึงดูด น่าสนใจ

6.2. ใช้ภาพสื่อความหมาย เข้าใจง่ายมากขึ้น

6.3. ช่วยให้จดจำได้มากขึั้น