กราฟฟิก (Graphic)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กราฟฟิก (Graphic) by Mind Map: กราฟฟิก (Graphic)

1. ความหมาย

1.1. เป็นศิลปะแบบแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพหยาบๆ

1.2. เป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่อาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ

1.3. เป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

2. แบ่งได้เป็น 2 แบบ

2.1. 2D

2.1.1. ใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ ฯลฯ โดยมีลักษณะสามารถมองเห็นตามแนวแกน X(ความกว้าง) กับ แกน Y(ความยาว)

2.2. 3D

2.2.1. ใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน สามารถมองเห็นตามแนวแกน X(ความกว้าง) กับ แกน Y(ความยาว) เเละ แกน Z (ความหนาหรือความสูง) ทำให้เราเห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ประโยชน์

3.1. ติดต่อสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2. คอมพิวเตอร์กราฟิกถูกนำมาใช้ในการจำลองสถานการณ์เพื่อหาคำตอบ

3.3. ช่วยทางการด้านเรียนการสอน

3.4. ใช้ในการออกแบทางด้านต่างๆ

3.5. ใช้แสดงแผนที่ แผนผัง และภาพของสิ่งต่างๆ

3.6. ใช้แสดงผลงานด้วยภาพแทนการแสดงด้วยข้อความ

4. ประกอบด้วย

4.1. ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ภาพเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน มีเก็บข้อมูลจำนวนมาก หากนำมาใช้ จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ภาพบิตแมพเป็น .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF

4.2. ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ สร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เป็นไฟล์ .wmf

4.3. คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

4.4. HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ เช่น คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไว้เหนือตำแหน่งที่ระบุ (Over)

5. ข้อดีเเละข้อเสีย

5.1. ข้อดี

5.1.1. เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการสร้างสีหรือกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงามน

5.2. ข้อเสีย

5.2.1. หากมีการขยายขนาดภาพซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนจุดสีให้กับภาพ ทำให้งความละเอียดของภาพจะลดลงมองเห็นภาพเป็นแบบ จุดสีชัดเจนขึ้นไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่และใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บมากตามไปด้วย